Жүк және коммерциялық жұмыстарді ұйымдастыру

Сипаттама: Пән жүк және коммерциялық қызмет бөлінісінде көліктің барлық түрлерінің жұмысын ұйымдастыру саласындағы базалық білімдерді, көліктің магистральды түрлерінің жұмысын ұйымдастырудың ерекше ерекшеліктерін, көліктің әртүрлі түрлерінің қызмет көрсеткіштерін анықтау әдістемесін, оның жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін көліктің жүк жұмысының процестерін оңтайландыруды меңгеруге мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Көліктік және сапар құжаттамасын оқу: автомобиль көлігімен орындалатын әртүрлі тасымалдау құжаттарын (тауар-көлік құжаттамасы, сапар парағы, сарпар парағы қозғалысын, жүктерді тасымалдаудың тарифтері және басқа да қызметтерді тіркейтін журнал) рәсімдеудің ережелері; жұмыс учаскесінде көлік үрдісінің тиімділігін көтеруге ықпал ететін конструктивті және ұйымдастырушылық іс-шараларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жөнелту және тағайындалу пункттерінде жүк және коммерциялық жұмыстардың технологиясы және жүру жолы.
Міндет
  • - жүктерді, жүктердің сипаттамасын және олардың жіктелуін оқу; - жүктердің халықаралық көліктік жіктелуін және тауарлардың (жүктердің) стандартизациясын оқу; - тасымалдауға жүктерді қабылдау, жүктерді тиеу және түсіру, жүктерді тапсыру, жүктерді мекенжайға қайта жіберу ережелерін оқу; - жүктерді тасымалдау, көліктік және сапар құжаттамасы бойынша негізгі нормативтік-техникалық құжаттамаларды оқу; - автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдауға түйіндік келісімдер мен келісім шарттарды бекіту бойынша негізгі нормативтік-техникалық құжаттарды оқу;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Курсты оқыған студент көліктік құжаттарды (сапар парағы, тауар-көлік құжаттамасы) толтыру ережелерін білуі, жүктердің стандарттарын және тауарлардың (жүктердің) халықаралық жіктелуін қолдана алуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - сапар парағын, тауар-көлік құжаттамасын, коммерциялық актілерді және басқа да көліктік құжаттарды толтыру, есептеу және өңдеу. - жүктерді тасымалдауға, жылжымалы құрамды жалға алуға келісім-шарттарды жасау, рәсімдеу және бекіту; - тасымалданатын жүктерге және тасымалдау шарттарына сәйкес, автомобиль көлігінің жылжымалы құрамына құзіретті және негізделген таңдауын жүзеге асыру; - көліктік кәсіпорындарда автомобиль көлігінің технологиялық тапсырмаларын орындаудың кезектік басымдылығын жүргізу; - көліктік кәсіпорындарда көліктік-экспедициондық тапсырмалар кешенін орындауда жұмыстарды құзіретті және негіздеп ұйымдастыруды жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • – көлік кәсіпорындарында көліктік экспедициондық тапсырмалар кешенін орындау кезінде логистикалық мәліметтерді жинау, талдау және ортақтау; – жаратылыстану ғылымдарының және арнайы көліктік және логистикалық білімдерін алудың негізінде көліктік жұмыстардың тапсырмаларын қалыптастыру; – пәннің негізгі заңдарын кәсіби қызметіне бейімдеу қабілеті, есептеулерді және әртүрлі зерттеулерді орындауда казіргі заманғы ақпараттық технологияларды, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану; – көлікте және логистикада фундаментальді және жаңа жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайларда ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін табу қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пәнді оқытудың нәтижесінде студент терең кәсіби даярлығын, қызметтің жүк және коммерциялық жұмыстарын ұйымдастыру бойынша казіргі заманның деңгейінде жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдер қабылдаудың және жүзеге асырудың іскерлігімен үйлестіре алуы тиіс.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Казіргі заманғы техниканы қолданудың дағдыларын қалыптастыру, кәсіби қызметінің аумағында оны қолданудың іскерлігі.
Негізгі әдебиет
  • 1. Горев А.Э. Грузовые перевозки. Учебник, М.: Академия, 2008 2. Туревский И.С. Автомобильные перевозки. Учебное пособие. М.: Инфра, 2016, 224с 3. В.И. Савин Перевозки грузов автомобильным транспортом. – М. Дело и сервис , 2002 4. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. М. Транспорт, 2002 5. Перепон В. П., Поликарпочкин П. В. Грузовая и коммерческая работа (Организация и управление). Учебник. Мь: Транспорт, 1986, 351с. 6. Абакумов Г.В. Общий курс транспорта: Курс лекций. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - 120 с.