Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті

Сипаттама: Пәннің мазмұны келесілерден тұрады: көлік саласындағы кәсіпорын менеджменті мен өндірісті ұйымдастыру саласында, олардың қызметін жоспарлау мен басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолдану негізінде білім алу; өнімнің өзіндік құнын жоспарлау; еңбекті ғылыми ұйымдастыру; практикалық инженерлік жұмыс үшін қажетті нарық жағдайында жаңа техниканы енгізу және оны кәсіпорында тиімді пайдалану

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Өндірісті ұйымдастыру және менеджмент" пәнін оқытудың мақсаты-студенттерде жұмыстар мен процестерді басқарудың "жобалық " дүниетанымын қалыптастыру. Пән "Экономика"пәніне сүйенеді және тығыз байланысты
Міндет
  • "Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті" курсының міндеттері: кәсіпорынды әлеуметтік – экономикалық кластың күрделі жүйесі ретінде оқыту; өндірістік үрдістерді ұйымдастыру негіздері; кәсіпорынның негізгі ұйымдық – техникалық жүйелері; шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайларында кәсіпорынның өндірістік және коммерциялық қызметін жоспарлау концепциялары, шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайында кәсіпорынның жұмысқа бейімделу ерекшеліктері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Машина жасаудағы техникалық-экономикалық, ұйымдастырушылық және басқару мәселелерін шешу принциптері, экономикалық талдау әдістері, қарастырылатын техникалық шешімдердің тиімділігін экономикалық бағалаудың қазіргі заманғы әдістері, өндірістік учаскелерді құру немесе қайта ұйымдастыру бойынша жобаларды басқарудың қазіргі әдістері, фирмалардың стратегиялық және тактикалық іс-әрекеттерін әзірлеу тәсілдері, басқарушылық шешімдерді іске асыру мәселелері, принциптері мен әдістері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Берілген пәнді меңгеру аяқталғаннан кейін студент: • әріптестермен ынтымақтастыққа және ұжымдағы жұмысқа, ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсатқа қоюға және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға, әр түрлі ой-пікірлердің логикасын практикалық талдауға, көпшілік алдында сөйлеуге, дәлелдерге, пікірталастар мен пікірлерді жүргізуге, шығындарды талдауға және бастапқы өндірістік бөлімшелердің қызметінің нәтижелерін бағалауға, стандартты әдістемелер бойынша жобалық әзірлемелердің алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізуге, жұмыс кестелерін құруға,, бастапқы өндірістік бөлімшелердің жедел жұмыс жоспарларын әзірлеу, өндірістік бөлімшелер қызметінің нәтижелерін талдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • экономикалық есептеулер негізінде ғылыми-техникалық және ұйымдастырушылық шешімдерді таңдау және негіздеу үшін бастапқы деректерді дайындай алу, қызметкерлердің және еңбекақы төлеу қорларының жұмысын жоспарлай алу, экономиканың нақты секторына ғылыми-техникалық және жобалау-конструкторлық әзірлемелердің нәтижелерін енгізу және сүйемелдеуге қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құрастыра білу • * стандартты емес жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімдерін табу және олар үшін жауапты болуға дайын болу, баяндама, ақпараттық шолу, мақаланың талдамалы есебі түрінде талдау және зерттеу жұмысының нәтижелерін ұсыну, өндірістік учаскелерді құру немесе қайта ұйымдастыру бойынша ұйымдастыру-жоспарлы есептерді жүргізе білу, қызметкерлердің және еңбекақы төлеу қорларының жұмысын жоспарлау, ұйымның ішкі мүмкіндіктері мен сыртқы ортасына), кәсіпорындардың стратегиялық және тактикалық іс-қимылдарын әзірлеу, жобаның мақсаттарын анықтау және оның негіздемесін жүргізу, жобаның құрылымын (кіші мақсаттарды, жұмыстың негізгі кезеңдерін) анықтау, қаржыландырудың қажетті көлемі мен көздерін анықтау, • жобаның орындалу мерзімін анықтау, оны іске асыру кестесін жасау, қажетті ресурстарды, сметаны және бюджетті есептеу, тәуекелдерді жоспарлау және есепке алу, жобаның орындалу барысын бақылауды қамтамасыз ету, жекелеген жұмыс түрлеріне жоспарлар әзірлеу және олардың орындалуын бақылау, • кәсіби қызмет саласында бұйымдар мен объектілердің сапасын бақылау әдістерін қолдана білу, машина жасауда технологиялық процестердің бұзылу себептеріне талдау жүргізу және олардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Меңгеру: ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетіне ие болу ; жобада анықталған нәтижелерге қол жеткізу үшін басқарудың қазіргі заманғы әдістерін, техникасын және технологияларын қолдану арқылы оның мақсаттарына тиімді қол жеткізуге бағытталған жобалық цикл бойы еңбек, қаржы және материалдық-техникалық ресурстарды үйлестіру, жоспарлау, басқару, ұйымдастыру әдіснамасына ие болу
Негізгі әдебиет
  • Банзекуливахо, Ж. М. Экономика предприятия и организация производства: учебно–методический комплекс / Ж. М. Банзекуливахо. – Новополоцк: ПГУ, 2010. – 351 с. Герчикова, И. Н. Менеджмент: учебник для вузов / И. Н. Герчикова. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. – 499 с. Жданова, Л. А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах: учебник / Л. А. Жданова. – Москва: Экономика, 2008. – 636 с. Организация, планирование и управление производством: учебно–методическое пособие / Н. И. Новицкий, В. П. Пашуто. – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 574 с. Организация и нормирование труда в современном производственном менеджменте / С. В. Глубокий, И. В. Борисевич. – Минск: Издательство Гревцова, 2008. – 317 с. Организация, планирование и проектирование производства: операционный менеджмент: перевод с 5-го английского издания / Найджел Слак, Стюарт Чеймберс, Роберт Джонстон. – Москва: Инфра-М, 2009. – 789 с. Организация производства на промышленных предприятиях: учебное пособие / М. П. Переверзев, С. И. Логвинов, С. С. Логвинов. – Москва: Инфра-М, 2010. – 330 с. Производственный и операционный менеджмент: [перевод с английского] / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николас Дж. Аквилано. – Москва Вильямс, 2007. – 1169 с. Производственный менеджмент: учебник / В. И. Малюк, А. М. Немчин. – Санкт–Петербург: Питер, 2008. – 277 с. Производственный менеджмент в отрасли: учебно–методический комплекс / Н. А. Дубровский. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 367 с. Производственный менеджмент: учебное пособие / Э. М. Гайнутдинов, Л. И. Поддерегина. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 319, с. Производственный менеджмент: учебное пособие / Е. М. Карпенко, С. Ю. Комков. – Гомель: ГГТУ, 2010. – 519 с. Самойлович, В. Г. Организация производства и менеджмента: учебник / В. Г. Самойлович. – Москва: Академия, 2008. – 335 с. Технологический менеджмент: учебное пособие / В. Г. Зинов, В. В. Козик, В. И. Сырямкин. – Томск: Издательство Томского университета, 2007. – 434 с. Теоретические основы производственного менеджмента: учебное пособие / Ф. И. Парамонов, Ю. М. Солдак. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 279 с. Фатхудинов, Р. А. Производственный менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – Санкт–Петербург: Лидер, 2011. – 494 с. Фатхудинов, Р. А. Организация производства: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 544 с. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: учебное пособие / Г. И. Шепеленко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 600 с. Экономические методы управления развитием предприятия / Л. В. Гринцевич, В. И. Демидов, Т. А. Сахнович. – Минск: БНТУ, 2010. – 475