Маркетинг

Сипаттама: Пән кәсіпорындарда маркетингтік қызметтің тиімді жүйесін құрудың теориялық және практикалық негіздерін ашады, оның ішінде маркетингтік зерттеулер, баға, өткізу және коммуникациялық саясат жүргізу

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Стратегиялық және тактикалық маркетингтік шешімдерді табысты басқаруға және B2B және B2C кәсіпорындарында маркетингтік функцияны тәжірибелік ұйымдастыруға байланысты студенттердің кәсіби құзыреттерін қалыптастыру
Міндет
  • Нарықтық талдау ұйымдастыру және өткізу әдістемесі танысу 2. Деректерге бағдарланған маркетингті ұйымдастыру және жүргізу әдістемесін білу 3. Маркетинг ортасын және оның компоненттерін оқып үйренуде оқушыларға практикалық дағдыларды меңгеру 4. Студенттерге маркетингтік стратегия мен бағалық бағдарламаны әзірлеуде практикалық дағдыларды меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ұйымдағы маркетингтің ғылыми-зерттеу және аналитикалық функцияларын ұйымдастыру 2. Ұйымның маркетингтік бағдарламасының қолданыстағы тактикалық тәжірибесінің ерекшеліктері 3. Ұйымның маркетингтік шешімдеріне әсер ететін бизнес-процестердің картасын құру нысандары
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Кәсіпорындағы маркетингтік функциялардың стратегиясын және тактикасын тәуелсіз дамыту 2. Компанияның маркетинг бөлімін ұйымдастыру және үйлестіру 3. Маркетинг мамандары үшін жұмыс көрсеткіштерінің жүйесін әзірлеу және түзету
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Маркетингтік науқандардың әртүрлі нысандарын қолданудың орындылығы 2. Маркетингтік коммуникация саласындағы қолданбалы тактикалық шешімдердің экономикалық негіздемесі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Сындарлы үнқатысуды жүргізу және қажетті контактіні сақтау мүмкіндігі 2. Сыртқы байланыс ортасының көріністеріне төзімділік
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өз пікіріңізді және пікіріңізді қалыптастыру мүмкіндігі 2. Сыни ойлау мүмкіндігі
Негізгі әдебиет
  • Ким Ч., Моборн Р. Стратегия голубого океана. - М.: Издательство "МИФ", 2018. - 204с. 2. Scenarios: The Art of Strategic Conversation by Kees Van Der Heijden. John Wiley, Feb 2009 3. The Scenario Planning Handbook by Bill Ralston and Ian Wilson, Thomason, 2016 4. Learning from the Future : Competitive Foresight Scenarios by Liam Fahey (Editor), Robert M.Randall (Contributor). John Wiley, 2015 5. Issues Management: How You Can Plan, Organize and Manage for the Future by Joseph Coates. Lomond 2000 6. 20/20 Foresight: Crafting Strategy in an Uncertain World by Hugh Courtney. Harvard Business School Press, 2015 7. Третьяк П.В. Форсайт как технология активного предвидения, 2014 8. Адизес И.К. Развитие лидеров. - М.: Издательство "МИФ", 2018. - 100с. 9. Друкер П. Бизнес и инновации. – М.: Издательство "Питер", 2018. – 160 с. 10. Секерин В.Д. Маркетинг / Учебно-практическое пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 2014. – 160 с. 11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2015. – 416 с. 12. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. и др. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие. – К.: 2012. – 267 с.