Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Сипаттама: Пәнді оқу көлікте қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық негіздері туралы білім алу үшін қажет, көлік кәсіпорындары деңгейінде Көліктік қызмет көрсету жүйесінде тасымалдау процесін ұйымдастыру кезінде қозғалыс қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар кешенін жоспарлау және іске асыру дағдыларын алу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студенттердің «Көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету» пәнін оқу көліктік қауіпсіздік негіздері туралы білім алуға, жол қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жүзеге асырудың дағдыларын алуға қажет. Тасымалдауды, қозғалысты және көлікті пайдалану қызметін ұйымдастырушы жүктерді (жолаушыларды) тасымалдау барысында жол қозғалыс қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету бойынша жалпы тасымалдау жүйесінде (және көліктік кәсіпорындарда) жақсы білімі болуы тиіс.
Міндет
  • Берілген пәнді оқыту студенттерді даярлауда кәсіби қызметтің келесі типтік тапсырмаларын шешуге ықпал етеді: - көліктік қызметті сатуды коммерцияландыру жағдайында көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді кешенді қарауды қалыптастыру; - көлік саласы жұмысшылары тәжірибелік қызметінде басшылықққа алуға міндетті, қозғалыс қауіпсіздік қызметінің әс –ірекетін анықтайтын негізгі қағидаларды және негізгі нормативті құжаттарды меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пәнді оқудың нәтижесінде студент білуі тиіс: - көлік инфроқұрылымының әр түрлі санаттарына көліктік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша талаптарды; - көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты негізгі нысандарды, құбылыстарды және үрдістерді; - Қазақстанда жол қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді басқарудың мемлекеттік жүйесін; - основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации движения на транспорте; - көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шет елдік және отандық тәжірибе және оның дамуының келешегі; - қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша заң және нормативтік база негіздерін; - автокөлік ұйымдарында қозғалыс қауіпсіздік қызметінің негізгі қызметтерін және тапсырмаларын; - ЖКО тіркеу және талдаудың мемлекеттік жүйесінің негізгі қағидаларды.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қолдана алу: - көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша талдау әдістерін және инженерлік, басқару шешімдерін қабылдау; - көлік инфроқұрылымы нысандарында қолданылатын көліктік қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әдістері, инженерлі техникалық құралдары және жүйелерін; - көлік инфроқұрылымы нысандарының көліктік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жоспарларын құрастырудың және жүзеге асырудың тәртібі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Көліктік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша іс-шаралады жоспарлау және жүзеге асырудың негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын қолданудың қабілеті; Берілген қауіпсіздік деңгейінде көліктік үрдістерді басқарудың тиімді жағдайларын таңдау қабілеті; Көлік саласында әрекетті қозғалыс қауіпсіздігіне және еңбек жағдайына байланысты заңдық актілерді және техникалық нормативтерді қолданудың іскерлігі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Көліктік ұйымдарда қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің жұмысын ұйымдастыру; Ұжымды басқарудың әлеуметтік-психологиялық негізлерін қолдану; көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесінде құзіретті болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Көлік инфраструктурасы нысандарына және көлік құралдарының қорғалуына әсер ететін қауіптерді және әрекеттерді анықтаудың дағдысы; Көлік саласында қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс шараларды жоспарлау және орындалуын қамтамасыз ету қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1 Балалаев С.В. Безопасность движения на железных дорогах. – Хабаровск: ДВГУПС, 2008. – 125 с. 2 Богданович С.В. Технические средства обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте. – Алматы: КазАТК, 2009. – 90 с. 3 Волошин Г.Я., Мартынов В.П., Романов А.Г. Анализ дорожно-транспортных происшествий. – М.: Транспорт, 1987. – 240 с. 4 Государственное управление безопасностью дорожного движения: Учебное пособие/ Ю.А. Рябоконь. – Омск: СибАДИ, 2013. – 280 с. 5 Несоленов Г.Ф. Система авиационной безопасности: Учебник для вузов/ Г.Ф. Несоленов, Б.А. Титов. – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. – 256 с. 6 Организация дорожного движения: Учебное пособие/ И.Н. Пугачев, А.Э. Горев, А.И. Солодкий, А.В. Белов; под ред. А.Э. Горева. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 240 с. 7 Шишмарев В.Ю. Надежность технических систем. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 304 с.