Киберқауіпсіздік негіздері

Сипаттама: Пән киберқауіпсіздіктің негізгі ұғымдары мен концепцияларын, киберқауіпсіздік түрлерін, мақсатты кибершабулдарды (Kill chain) және киберинциденттерді, киберқауіпсіздіктерден қорғау технологияларын қарастырады. Қазіргі және болашақ қауіптерге қарсы киберқауіпсіздік стратегиясын әзірлеу, шабуылдардың типтік сценарийлерін және олардан қорғау тәсілдерін талдау, резонанстық киберинциденттерді талдау дағдыларын қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер