Математикалық талдау 1

Сипаттама: Осы бөлімдерде қарастырылатын қазіргі заманғы математикалық талдау әдістері математикалық пәндер циклін әрі қарай зерттеу үшін негіз болып табылады, сонымен қатар қолданбалы ғылымдардың әртүрлі салаларында қарапайым мәселелерді модельдеуге және зерттеуге мүмкіндік береді. Пән келесі бөлімдерді қамтиды: математикалық анализге кіріспе; бір және көп айнымалы функциялардың дифференциалдық есебі және оларды қосысшалары.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер