Имитациялық модельдер негізінде шешімдерді оңтайландыру

Сипаттама: Бизнес-үдерістерді орындауды Имитациялық модельдеу нәтижелерді алдын ала болжау қажет болған кезде компаниялар қызметінің реинжинжинирингі бойынша жобаларда кеңінен қолданылады. Осыған негізделе отырып, жоспарлау есептерінде математикалық модельдерді қолдану, басқару есептерінде оңтайландыру әдістері,есептеу алгоритмінің тиімділігі, алынған нәтижелерді талдау және негіздеу.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Ақпараттық технологиялар аумағында фундаментальды және қолданбалы ғылыми зертттеулерді жүргізуге арналған жоғарыжоғары деңгейлі кәсіби білімді және мәдениетті мамандар дайындау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өңдеудің математикалық әдістерін, ғылыми және кәсіби зерттеулер нәтижелерін талдау және синтездеуді қолдана білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Ақпараттық жүйелер және семантикалық порталдарда жүйелеік талдау, оңтайландыру, онтологиялық және математикалық модельдеу әдістерін қолдана білу;
Негізгі әдебиет
  • Коноплева И.А., Хохлова О.А., Денисов А.В. Информационные технологии: учебное пособие / под ред. И.А. Коноплевой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 304 с.
  • Чернышева E.H. Статистические информационные системы. Учебное пособие. // Под ред. В.П. Божко. М.: МЭСИ, 1999.
  • Анализ данных на компьютере. // Под ред. В.Э. Фигурнова. М.: ИНФРА-М, 1995.