Өндірістік практика

Сипаттама: Кәсіпорынның қызметімен танысу; фирманың жалпы мінездемесі; ұйымдастыру қызметінің профилі, кәсіпорынның басқару құрылымы мен жүйесі; кәсіпорын қызметінің қаржылық және өндірістік- шаруашылығын талдау

Кредиттер саны: 10

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Білім алушының тәжірибелік және теориялық білімін бекіту мақсатында меншіктің әртүрлі формасындағы кәсіпорын қызметімен танысу
Міндет
  • Білім алушының зерттеу жұмыстары мен тәжірибелік дағдысын өздігінен жетілдіру, теориялық білімін кеңейту және бекіту, жүйелендіру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Шаруашылық субъект қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық және экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажет, бухгалтерлік, қаржылық ,статистикалық және басқада ақпараттарды жинау, білу және үйрену
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Кәсіпорын мен ұйымның жұмыс тәжірибесін оқып білу, фирманың экономикалық қызметіне қатысу; басқарудың негізгі әдістерін тәжірибеде қолдану. Шаруашылық субъект қызметін сипаттайтын әлеуметтік-экономикалық және экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажет, бухгалтерлік, қаржылық ,статистикалық және басқада ақпараттарды талдап үйрену, анықталмаған тәуекел жағдайында басқару шешімдерін қабылдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Басқару шешімдерін тиімді бағалауды жүзеге асыру, кәсіпкерлік қызметтін тиімділігін талдау. Аймақтық нарықтың ерекшелігін ескере отырып, нарық стратегиясын құру және басқару процессіндегі кәсіпорын қызметін жоспарлау және бағыттау, ұйымдастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Іскерлік келісімдерді өткізу тәжірибесін иелену, келісім шарт жасауға қатысу. Кәсіби қызметтегі көш басшы дағдысы мен жеке қасиеттерін жетілдіру, жеке және топпен жұмыс істеу тиімділігін көрсету, орындаушы жеке топтарды басқарудағы дағдыларды көрсету
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіптік өсуге ұмтылу дағдылары мен білу, білім алу процессі кезінде алған білімді тәжірибеде қолдануға дайын болу
Негізгі әдебиет
  • 1. Конституция Республики Казахстан 2. Комментарии к Гражданскому Кодексу РК 3. Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан. Астана, Акорда, 29 октября 2015 года, № 375-V ЗРК 4. Лапуста М.Г., Поршнев А.Г. и др. Предпринимательство. М.: ИНФРА-М, 2013. 5. Сейдахметова А.С., Елшибековой К.Ж. «Предпринимательство». – Алматы: Экономика, 2010-304с. 6. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 718 с. 7. Зайцев Н.Л. «Экономика промышленного предприятия»: ИНФРА 2010. 8. Куатова Д.Я. Экономика предприятия. Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2016.