Тәжірибелік зерттеудіңметодикасы және ғылыми негіздері

Сипаттама: Магистранттарды ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға, эксперименталды мәліметтерді өңдеуге үйретеді. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін дұрыс ресімдеуге, зияткерлік меншікті ресімдеуге және қорғауға үйретеді. Магистранттар өз бетінше шығармашылық ойлауға, ғылыми зерттеулер жүргізуге, мәліметтерді жинау мен талдауға, ғылыми мақалалар мен бөлімдерді жазуға үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер