Автомобиль жолдарының мониторингі

Сипаттама: Қазіргі уақытта автомобиль жолдарын сапалы тұрғызудың негізгі факторларының бірі объектіні жобалау кезінде ғана емес, сонымен қатар оны тексеру, диагностикалау, түгендеу, талдау және барлық ақпаратты сақтау кезінде тұрақты бақылау болып табылады. Бұл қандай да бір тұтынушылық қасиеттерді анықтайтын факторлардың уақыт бойынша өзгерістерін қадағалауға, осы өзгерістердің себептері мен үрдістерін және олардың құрылыс үшін қауіптілігін анықтауға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Қазіргі уақытта автомобиль жолдарын сапалы тұрғызудың негізгі факторларының бірі объектіні жобалау кезінде ғана емес, сонымен қатар оны тексеру, диагностикалау, түгендеу, талдау және барлық ақпаратты сақтау кезінде тұрақты бақылау болып табылады. Бұл қандай да бір тұтынушылық қасиеттерді анықтайтын факторлардың уақыт бойынша өзгерістерін қадағалауға, осы өзгерістердің себептері мен үрдістерін және олардың құрылыс үшін қауіптілігін анықтауға мүмкіндік береді.
Міндет
 • Құрылыс және пайдалану кезеңінде автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану көрсеткіштерін зерделеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Қазіргі қоғамның дамуындағы техникалық ақпараттың мәні мен мәнін түсінуді көрсету, ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру; коммуникативтік міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану, интеллектуалдық, мәдени, адамгершілік, дене және кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру перспективаларын сезіну, өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін сын тұрғысынан бағалай білу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Кешенді инженерлік қызметтің техникалық, құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени аспектілерін білуін көрсету, денсаулық сақтау, өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі және еңбек қауіпсіздігі мәселелерінде хабардар болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу қабілеті, орындаушылардың жекелеген топтарына, соның ішінде пәнаралық жобаларға басшылық жасау дағдыларын көрсете отырып, жеке жауапкершілік, кәсіби этика мен кәсіби қызметті жүргізу нормаларын ұстай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кәсіби ортада және жалпы қоғамда, оның ішінде шет тілінде коммуникацияларды жүзеге асыру; қолданыстағы техникалық құжаттаманы талдау және дербес әзірлеу: құрылыс-монтаж кешені кәсіпорындарында және салалық ғылыми ұйымдарда кешенді инженерлік қызметтің нәтижелерін нақты баяндау және қорғау.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Автомобиль жолдарының мониторингі-техникалық құралдар және ақпараттық қамтамасыз ету
 • Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі Мониторинг
 • Көпірлердің техникалық жай-күйін мониторингілеу жүйесі
 • Құрылыс және пайдалану кезіндегі жол өтпелерінің мониторингі
 • Зияткерлік көлік жүйелері құрамындағы автомобиль жолдарының жасанды құрылыстарының жай-күйінің автоматтандырылған мониторингін ұйымдастыру бойынша ұсынымдар
 • Пайдалану кезіндегі автомобиль жолдарының мониторингі
 • Көліктік инфрақұрылым объектілерін салу кезіндегі геотехникалық мониторингтің автоматтандырылған сымсыз жүйелері
 • Автомобиль жолдарындағы су өткізу құрылыстарының мониторингі
 • Пайдалану кезінде әуеайлақтық, тікұшақ алаңдарының мониторингі
 • Автожолдағы өткізу қабілетінің, тиеу деңгейінің және қозғалыс қолайлылығының мониторингі
 • Жол жабындарының кедір-бұдырлығын мониторингілеу және бағалау
 • Жол жабындарының тегістігін мониторингілеу және бағалау
 • Тікұшақ алаңдарының мониторингі және оларды қалпына келтіру тәсілдері
 • Жол киімінің жай-күйіне Мониторинг жүргізу
 • Инженерлік құрылымдарды мониторингілеу жүйесі
Негізгі әдебиет
 • 1 Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. М:, «Академия» 2015 г.- 465 с. 2 Горшков Н.Г. Изыскание и проектирование автомобильных дорог промышленного транспорта. –Белгород:, 2013 г. – 135 с. 3 Сильянов В.В., Домке Э.Р., Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. М.: Изд. центр «Академия», 2008, 1-е,2-е издание. 4 СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климотология» – KAZGOR, Комитет по делам строительства министерства торговли и Индустрии Республики Казахстан, Астана 2002 г. 5 СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги» – Комитет по делам строительства министерства торговли и Индустрии Республики Казахстан, Астана 2006 г. 6 Раимбекова А.К. Автомобильные дороги общей сети- Методические указания для выполнения курсовой работы и программа самостоятельной подготовки для студентов специальности 5В074500 «Транспортное строительство» по специализации: «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» для студентов всех форм обучения.- ВКГТУ.-Усть-Каменогорск, 2015, 20 с. 7 Петрова Е.В., Смирнова Т.Л. Общие требования к содержанию и оформлению учебно-методической литературы и других текстовых документов. /ВКГТУ, 2004 ж. 8 Каримов Б.Б., Салимбаев Е.К. Автомобильные дороги. Содружества Независимых Государств. М.: Интранедорнаука, 2006-264 с
Қосымша әдебиеттер
 • 9 Автомобильные дороги: Примеры проектирования /под. Ред к.т.н В.С.Порожнякова. – М.: Транспорт, 1983-304 с. 10 Антонов Н.М. и др. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт,1968. 11 БабковВ.Ф.,Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог.- М.: Транспорт,1987 – ч.І и ІІ, - 368 с., 415 с. 12 Бабков В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог. – М.:Транспорт, 1980 – 189 с. 13 БабковВ.Ф.,Могилевич В.М., Некрасов В.К. и др. Реконструкция автомобильных дорог, - М.: Транспорт, 1978, - 263 с. 14 ВСН 18-84. Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию. Автомобильных дорог. /Минавтодор РСФСР. – М.: Транспорт, 1985, - 47 с. 15 Гохман В.А. и др. Пересечения и примыкания автомобильных дорог, - М.: Высшая школа, 1977, - 308 с. 16 Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования. Серия 503- 0 – 48.87. – М.: Союздорпроект. 1987. 17 Изыскание и проектирование автомобильных дорог: Справочник инженера – дорожника / под ред. д.т.н. Г.А. Федотова. М.: Транспорт, 1989, 500 с. 18 Лобанов Е.М. и др. Проектирование и изыскание пересечений автомобильных дорог, - М.: Транспорт, 1972. – 232 с. 19 Лобанов Е.М. Проектирование дорог и организация движения с учетом психофизиологии водителя, - М.: Транспорт, 1980, - 311 с.