Құрылыстағы аддивтік технологиялар

Сипаттама: Білім алушы аддитивті технологиялардың негізгі түрлерімен танысады. Құрылыс 3D принтерінің жұмыс принципін зерттейді. Құрылыс принтері үшін шикізат материалдары мен қоспаларды дайындау технологиясын зерттейді. Материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттерінің өзара байланысын зерттейді. Құрылыс 3D принтері үшін құрамдарды таңдауға үйренеді. Теориялық материал Құрылыс материалдары зертханасында құрылыс принтері бар жұмыстармен бекітіледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • "Құрылыстағы аддитивті технологиялар" пәнінің мақсаты-білім алушыларда сандық 3D-модельдер бойынша қабатты синтез технологиясы саласында объективті білімді қалыптастыру және оларды құрылыс саласын пайдалану болып табылады.
Міндет
 • аддитивты технологиялардың қолдануы саласындарды құрылыста пайдалануды оқу - аддитивты технологиялардың қолдануы саласындары құрылыстағы негізгі үрдістерді оқу - қабатты синтез технологиялардың негізгі түрлерімен таныс болу - ЗАО «СПЕЦАВИА» компаниясының 3D принтеры жұмысының принциптерды оқу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін оқыту пәнінің терең білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Күнделікті кәсіби қызметке және оқуды жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Қазіргі заманғы редакциялау және баспа құралдарын тарта отырып, талаптарға сәйкес ресімделген есептер, рефераттар, мақалалар түрінде жасалған жұмыстың қорытындысын бере білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Командада жұмыс істей білу, өндірістік міндеттерді шешу; өндірістік міндеттерді шешу үшін жауапкершілік алу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Материалтану саласындағы жаңа жаңалықтар, техникалық жүйелер мен құрылғыларды құру үшін оларды пайдалану перспективалары туралы түсінікке ие болу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • КІРІСПЕ ДӘРІС. АДДИТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ» 1. " Аддитивті технологиялар " ұғымы 2. Аддитивті технологиялардың мақсаты мен ерекшеліктері 3. Аддитивті технологиялардың даму тарихы 4. Қазіргі уақытта аддитивті технологиялар
 • "АДДИТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ» - ұнтақты технологиялар; - экструдирование; - фотополимеризация.
 • Аддитивті технологияларды бағдарламалық қамтамасыз ету
 • ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ 3D-БАСПА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ Bed Deposition Direct Deposition Contour Crafting
 • "ҚҰРЫЛЫС ПРИНТЕРЛЕРІ»
 • АДДИТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БОЙЫНША САЛЫНҒАН ҒИМАРАТТАР
 • Құрылыс принтерлеріне арналған құрылыс материалдары
 • Бетондарға арналған байланыстырғышзаттар
 • Химиялық қоспалар Минералды қоспалар
 • Бетон түрлері
Негізгі әдебиет
 • 1. Антонова В.С., Осовская И.И. Аддитивные технологии: учебное пособие / ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2017.-30 с. 2. Зленко А.Э., Попович А.А., Мутылина И.Н. Аддитивные технологии в машиностроении: учебное пособие / СПбГПТУ. СПб., 2013. - 210 с. 3. Аддитивные технологии: история и современные реалии [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://simulabs.ru/news/view/article/additivnye-tekhnologii-istorija [Электронный ресурс].- Дата обращения: 16.09.2019. 4. Баксанова Ю.А., Максимов П.В. Обзор методов аддитивного формирования изделий // ПНИПУ. Международный научно-исследовательский журнал, № 9 (51), Часть 2. / Екатеринбург, 2016. 5. Campbell T., C. Williams, O. Ivanova. Could 3D printing change the world. Technologies, Potential, andImplications of Additive Manufacturing, Atlantic Council, Washington, DC. 2011. 6. Kobryn P. A., Semiatin S. L. The laser additive manufacture of Ti-6Al-4V. JOM. 2001. T. 53. No. 9. Pp. 40-42. 7. Brennan-Craddock J. et al. The design of impact absorbing structures for additive manufacture. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2012. T. 382. No. 1. 8. Klammert U. et al. Cytocompatibility of brushite and monetite cell culture scaffolds made by three-dimensional powder printing. Acta Biomaterialia. 2009. T. 5. No. 2. Pp. 727-734. 9. Lim S. et al. Fabricating construction components using layered manufacturing technology. Global Innovation in Construction Conference. 2009. Pp. 512-520. 10. Horbach S. et al. Building blocks for adaptable factory systems. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2011. T. 27. No. 4. Pp. 735-740. 11. Müller E. Building Blocks as an Approach for the Planning of Adaptable Production Systems. Advanced Manufacturing and Sustainable Logistics. Springer Berlin Heidelberg, 2010. Pp. 37-45. 12. Gibson I., Rosen D, Stucker B. Additive manufacturing technologies. New York: Springer, 2010. T.238. 13. Johnston, W. D. Design and Construction of Concrete Formwork. E. G. Nawy (ed.), Concrete Construction Engineering Handbook. CRC Press, 2008. 7-1–7-49. 14. Lloret E. et al. Complex concrete structures: Merging existing casting techniques with digital fabrication. Computer-Aided Design. 2015. No.60. Pp. 40-49. 15. Khoshnevis B. et al. Mega-scale fabrication by contour crafting. International Journal of Industrial and Systems Engineering. 2006. T.1. No.3. Pp.301-320. 16. N. Ramachandran, A. Gale. Space colonization. Aerospace America. 2008. T. 46, No.12, C. 77. 17. Pegna, J. Construction automation: Are we solving the wrong problem. RPI/RDRC Technical Report 92010. 1992 18. Pegna J. Exploratory investigation of solid freeform construction. Automation in construction. 1997. T. 5. No. 5. Pp. 427-437. 19. Khoshnevis B., Dutton R. Innovative rapid prototyping process makes large sized, smooth surfaced complex shapes in a wide variety of materials. Materials Technology. 1998. T.13. No.2. Pp.53-56. 20. Khoshnevis B. Automated construction by contour crafting—related robotics and information technologies. Automation in construction. 2004. T. 13. No. 1. Pp. 5-19. 21. Hwang D., Khoshnevis B. Concrete wall fabrication by contour crafting. 21st International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2004), Jeju, South Korea. 2004. 22. Perkins I., Skitmore M. Three-dimensional printing in the construction industry: A review. International Journal of Construction Management. 2015. T.15. No.1. Pp. 1-9. 23. Gardiner J. Exploring the emerging design territory of construction 3D printing-project led architectural research. 2011. 382c. 24. Tay Y. W. et al. Processing and Properties of Construction Materials for 3D Printing. Materials Science Forum. – 2016. – T. 861. Pp. 177-181. 25.Lim S. et al. Development of a viable concrete printing process. 28th International Symposium on Automation and Robotics in Construction. 2011. Pp. 665-670. 26. Buswell R. A. et al. Design, data and process issues for mega-scale rapid manufacturing machines used for construction. Automation in Co
Қосымша әдебиеттер
 • Горшкова Т.А., Куландин П.М. Возможности современной печати на 3D принтерах // В сборнике: Социальные и технические сервисы: проблемы и пути развития Сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции. Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина. 2015. С. 148-150. 2. Байгалиев Б.Е., Акимов А.В., Зарипов И.Р., Кошелев Д.В. Использование метода 3D прототипирования для производства жилых помещений // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 5-2 (36). С. 11-12. 3. Акимова Т.Н. Минеральные вяжущие вещества: учебное пособие/ Т.Н. Акимова. - М.: Изд-во Моск. Автомобильно-дорожного ин-та, 2007. – 98 с 4. Барабанщиков Ю.Г. Вяжущие вещества и бетоны: учебное пособие/ Ю.Г. Барабанщи-ков. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 150 с. 5. Лотов В.А. Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной ра-боте по курсу «Технология цемента». – Томск: Изд. ТПУ, 2006. – 32 с. 6. Ш.М.Рахимбаев, Н.Н. Оноприенко Минеральные вяжущие вещества: лабораторный практикум:М61 учебное пособие /– Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. – 92 с. 7. Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), уч. Пос. – М.: ИАСВ, 2004. 8. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов на их основе. – М.: Высш.шк., 2005. – 334 с. 9. Шмитько Е.И., Крылова А.В, Шаталова В.В. Химия цемента и вяжущих веществ. – М.: Проспект Науки, 2006. – 208 с. 10. Баженов Ю. М. Б 16 Технология бетона: Учеб. пособие для технол. спец, стро-ит. ву-зов. 2-е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 1987.- 415 с.: ил.