Стандартау және сертификаттау жүйесі

Сипаттама: ҚР Мемлекеттік Техникалық реттеу жүйесі; стандарттау жүйесі; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі; технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі; өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесі; өнім сапасы көрсеткіштерінің жүйесі; өнімді өндіріске дайындау және жеткізу жүйесі; сертификаттау жүйесі; аккредиттеу жүйесі; Сапа Менеджменті Жүйесі оқытылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пән магистранттардың нәтижесінде, толық және сапалы профильді / ғылыми және педагогикалық білім алуға, кәсіби құзыреттілік, стандарттау және сертификаттау саласындағы теориялық және практикалық жеке оқыту арттыру қажет;
Міндет
 • қажетті құзыреті алу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • техникалық жүйелерді және құрылғылардың құрылысы үшін оларды пайдалану перспективалары, стандарттау, метрология және сертификаттау саласындағы соңғы жаңалықтар;: идея бар
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • білуі керек: кәсіби , ғылыми-зерттеу және / немесе білім беру қызметінің барысында туындайтын проблемаларды тұжырымдау және шешу ;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Иелену ойлау мәдениеті , синтездеуге талдай білу , технологиялық ақпарат , мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдауда ;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Олардың кәсіби қызметін , әлеуметтік жобаларды жобалау және іске асыру салдарын бағалау құқықтық және этикалық стандарттарды терең білім пайдаланыңыз.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • кәсіби қызметінің барлық түрлерін жүзеге асыратын , жоспарлау ұйымның құзыретті болуы ;
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Системы стандартизации. 1.1 Государственная система технического регулирования РК (ГСТР РК). Система стандартизации. 1.2 Единая система конструкторской документации (ЕСКД), Единая система технологической документации (ЕСТД). Единая система технологиче¬ской подготовки производства (ЕСТПП). Система показателей качества про¬дукции (СПКП). Система разработки и поставки продукции на производство (СРПП). 1.3 Унифицированная система документации (УСД). Единая система про-граммных документов (ЕСПД). Система информационно-библиографической документации (СИБИД). Система стандартов экономических требований.
 • Система аккредитации РК. 2.1 Порядок аккредитации субъектов аккредитации. 2.2 Международное сотрудничество в области аккредитации.
 • Системы сертификации. 3.1 Государственная система сертификации в РК. 3.2 Системы сертификации. Система обязательной сертификации. Система добровольной сертификации.
 • Системы менеджмента качества (СМК). 4.1 Концепция менеджмента качества. 4.2 Функции TQM (всеобщий менеджмент качества). 4.3 СМК с учетом рисков.
Негізгі әдебиет
 • О техническом регулировании: Закон РК, 2004.
 • О защите прав потребителей: Закон РК, 2010.
 • Об аккредитации в области оценки соответствия: Закон РК, 2008.
 • Об обеспечении единства измерений: Закон РК, 2000.
 • О стандартизации: Закон РК, 2018.
 • Стандартизация: Учебник/под ред. А.А. Шаккалиева. – Астана: РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», 2013 г. -230 с.
 • Периодические издания, сборники научных трудов, докладов НТК, авторефераты диссертаций, диссертации, монографии.
Қосымша әдебиеттер
 • Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов /Под ред.В.А.Швандера. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-487с.
 • Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Метрология (теоретические, прикладные и законодательные основы):Учеб. пособие.-М.:Изд-во стандартов, 1998.-336с.:ил.
 • Технические регламенты и нормативные документы по стандартизации.