Менеджмент саласындағы халықаралық стандарттар

Сипаттама: Әртүрлі салаларға арналған менеджменттің халықаралық стандарттары оқытылады. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; сапа менеджменті жүйесі; экологиялық менеджмент жүйесі; еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты қорғау менеджменті жүйесі; әлеуметтік және этикалық менеджмент жүйесі арасында сәйкестік қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәндерге зерттеуге нәтижеде студенттер бағалы және сапалы білім алуға тиісті, халықаралық стандарттарға менеджмента және олардың қолдануына облыста теориялық және жаттығу жеке әзірлеуді тереңдету керек.
Міндет
 • алға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін сол саясатты басқару жүйесіне енгізу ретінде бейнелеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • халықаралық стандарттарға менеджмента және олардың қолдануына облыста теориялық және жаттығу жеке әзірлеуді тереңдету керек
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Дағдылар : - кәсіби, ғылыми - зерттеуші қызметте жүрісте пайда болатын есептердің тұжырымы және шешімдері ; - менеджмента облыста халықаралық стандарттардың қолданулар.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Маңызды құзырлармен келіп жатыр : - ұйымдастыру қабілеттілік енгізу, менеджмента облыста халықаралық стандарттар қолдану керек;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Әлеуметтік мағыналы жобаларда өз кәсіби қызметте, әзірлеуде және жүзеге асыруда зардаптарда бағада заңға сүйенген және әдеп нормалардың терең білімдер қолдану керек. Ғылыми ұжымда жұмыстар дағдылары көрсету керек, жаңа идеяларды тудыру (креативность), ұжымнан пікірмен өз пікір ара қатынасын белгілу білу керек.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - жүзеге асыру қабілеттілік халықаралық менеджмента стандарттарға сәйкестіктер бағаны.
Негізгі әдебиет
 • Основная литература 1 Закон РК "О техническом регулировании". Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603.
 • Концепция развития систем менеджмента в Республике Казахстан до 2015 года.
 • Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. - 560 с.: ил.
 • СТ РК ИСО 14001-2006 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
 • СТ РК ГОСТ Р ИСО 14004-2010 Системы экологического менеджмента. Общие руководящие указания по принципам, системам и способам обеспечения.