Бүлінген жерлерді қалпына келтіру

Сипаттама: Қоршаған ортаны ластанауы, тозған агрогеожүйелер, ластанған жерлердің тазарту әдістері мен тәсілдері, рекультивациялық жұмыстардың тәртіптері мен кезеңдері, рекультивацияны жүргізу технологиясы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Тозған агрожүйелерді, ластанған жерлердің тазарту әдістерін, рекультивациялық жұмыстардың тәртіптері мен кезеңдерін оқу.
Міндет
 • бұзылған жерлердің рекультивациясын жүргізу нормативтік-құқықтық негізің білу;
 • рекультивацияның бағытын, технологиясын білу;
 • техногендік ландшафттардың топырақтарының жіктелүін білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Техногенді-бұзылған жер рекультивацияның негіздерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Құқықтық және нормативтік техникалық құжаттамаларды білу негізінде жер кадастрын жүргізу, жер ресурстарын басқару, жерді бақылау және қорғау саласында кәсіби мәселелерді шешу үшін бар білімдерін қолдану қабілеті.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ақпаратты сараптау, әртүрлі жерге орналастыру және кадастрлық жұмыс өндірісінің әдістері туралы дәйекті қорытындылар жасау және дәйекті пайымдауды айту.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда ұйымдастыру басқару қызметін атқаруға қабілет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жер учаскелерін пайдалану мен қорғау мемлекеттік бақылауды жүргізу, бұзылған жерлерді қалпына кельтіру жұмыстарды орындау қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • Қазақстан Республикасының Жер кодексы 2017 жылғы 20 маусым
 • Қазақстан Республикасының жер заңнамасы - – Алматы: Құқық, 2004
 • Голованов А.И. Рекультивация нарушенных земель. - М.: Лань, 2015
 • Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель. - М.: Колос, 2000
 • Коваленко В.С. Рекультивация нарушенных земель на карьерах. - М.: МГГУ, 2008