Сигналдардың электронды түрлендіргіштері

Сипаттама: Интеграцияның әр түрлі дәрежедегі микросхемалар базасында аналогтық және цифрлық сигналдарды талдау және синтездеу, сондай-ақ аналогтық сигналдардың бір түрінің басқа түрлеріне түрлендіруін схемотехникалық іске асыру әдістері мен әдістері және аналогтық сигналдардың цифрлық сигналдарға және цифрлық сигналдардың аналогтық сигналдарға түрлендірулері бойынша мәліметтер.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Аналогты-сандық, сандық-аналогты түрлендіргіштер және аналогты микросхемалар негізінде электрлік түрлендіргіш сигналдардың құралу принциптері туралы білімді қалыптастыру және микросхемадағы электрондық түрлендіргіштер, соның ішінде аналогты-сандық және сандық-аналогты түрлендіргіштердің үлкен және өте үлкен интегралды схемаларын қолдану негізінде есептеу және жобалауға тәжірбиелік білім жинау.
Міндет
  • - Электронды информациялы-өлшегіш жүйелердегі қолданылатын сигналдардың түрлерін білу, мақсаттары мен сигналдардың түрленулері, сигналдардың әртүрлілігі; - Микросхеманы қолдана отырып, аналогті сигналдың әдістері мен схемотехникалық құралдардың түрленуін қарастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Сигналдардың электронды түрлендіргіштерді қолдану спецификасы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Практикалық есептерді шешу үшін сигналдардың электронды түрлендіргіштерді таңдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Заманауи сигналдардың электронды түрлендіргіштерінің дамуының бағыты туралы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Курсты оқуда студенттің алған білімін өздігінен алуды және тереңдетуді дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Практикалық тапсырмаларды шешуде сигналдардың электронды түрлендіргіштерін өздігінен оқу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с анг. – М: Мир, 1985. – 872 с., ил. 2 Герасимов В.М., Скворцов В.А. Электронные цепи и микросхемотехника. Часть 2. Схемотехника ключевых устройцств формирования и преобразования сигналов: Уч. пособие. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2005. – 204с.