Компьютерлік алгебра негіздері

Сипаттама: Пәннің мазмұны математикалық пакетінің қолданбалы бағдарламалары арқылы көрсетілетін нәтижелердің визуализациясы және негізгі мүмкін болатын есептеулер арқылы анықталады. сонымен қатар, Symbolic Math Toolbox- MATLAB пакетінің кеңейтілуі, символдық және түрлендірулер іске асыратын мүмкіндіктер қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студенттерді кәсіби қызсетінің аумағында әр түрлі қолданбалы есептерді шешу математикалық пакетінің қолданбалы бағдарламаларының құралдарын қолдануға үйрету.
Міндет
  • қолданбалы бағдарламалардың математикалық пакетінің негізгі ұғымдарын және құралдарын біле отырып, оларды математикалық және қолданбалы есептерді шешуге қолдану
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қолданбалы есептерді шешуде математикалық пакетінің қолданбалы бағдарламаларының жұмыс істеу әдісін және тәсілін ұғу, түсіну және қолдана білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Әр түрлі алгоритмнің құрылымдық схемасын жасау, қажетті мәлімет құрылымының талабына байланысты ұйымдастыру; бағдарламалық тілді таңдау; тілдік құралдарды пайдалумен және бағдарламаларды жазуды қолданумен таңдалған тілдің бағдарламасын жобалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Математикалық әдістерді қолданып, алынған үлгінің дұрыстығын талдайды және техника және технологияның әртүрлі салаларынан қолданбалы мақсаттарды шешу әдістері мен математикалық моделдер туралы көзқарасы болады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Команда құрамында математикалық әдістер қолданғанда өз көзқарасын негіздей алатын және жаңа шешімдер қабылдай алатын болады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • қолданбалы бағдарламалардың математикалық пакетінің құралдарын қолдана отырып, білімдерін математикалық түрде техника және технологияның әртүрлі салаларында тиянақты көрсете алады.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Негізгі әдебиет
  • 1.В.Потемкин. Вычисления в среде MATLAB. Диалог-МИФИ. 2004. 2.А. Ф. Дащенко, В. Х. Кириллов, Л. В. Коломиец, В. Ф. Оробей MATLAB в инженерных и научных расчетах. Одесса «Астропринт».-2003.-214 стр. 3.Методы разработки курсовых работ/ под ред. Плохотникова К.Э.-М.Слон-Пресс.-2006 4.Н.Ф. Антипенко, Т.О. Санькова Математические расчеты в MATLAB. Метод.указание Изд.СибАДИ.-2010.-56стр.