Заманауи веб-технологиялары

Сипаттама: Пән PHP, MySQL ДББЖ, HTML белгілеу тілі, CSS каскадты стильдері, сонымен қатар қазіргі заманғы әзірлемелер ортасын қолдану арқылы веб-қосымшаларды әзірлеу саласындағы студенттердің теориялық және практикалық дайындығына арналған. Алынған дағдыларды іс жүзінде қолдануға баса назар аударылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • «Заманауи веб-технологиялар» пәнін оқытудың мақсаты - заманауи PHP бағдарламалау тілін, MySQL мәліметтер базасын басқару жүйесін, HTML белгілеу тілін, CSS-тің каскадтық стильдерін, сонымен қатар қазіргі даму орталарын қолдана отырып, веб-қосымшаларды құруда студенттерге теориялық және практикалық дайындық.
Міндет
 • Веб-қосымшаларды дамыту ерекшеліктері туралы білy
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • PHP тілінің синтаксистік және басқару құрылымдарының негіздерін түсіну
 • Веб-қосымшаларды және статикалық және динамикалық сайттар мен порталдарды құрудың заманауи құралдарын құрудың негізгі түсініктерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • PHP технологияларын қолдана отырып, серверде статикалық және динамикалық веб-парақтарды жасау дағдыларына ие болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Веб-қосымшаларды жобалау негіздерінде сауатты болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Веб қосымшаларын жасауға байланысты практикалық және ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы және жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту
Негізгі әдебиет
 • М Зандстра «PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования», 3е изд, Вильямс, 2016;
 • Дж. Локхарт, «Современный PHP. Новые возможности и передовой опыт», ДМК Пресс, 2017;
Қосымша әдебиеттер
 • А. Маркин, С. Шкарин, «Основы Web-программирования на PHP», Диалог МИФИ, 2018.