Современные проблемы теплоэнергетики и теплотехнологий

Сипаттама: Пән энергиялық тиімділік қорларын анықтау, әр түрлі салалардың кәсіпорындарының энергетикалық баланстарын құрастыру, жылу энергиясын өндіру және тасымалдау кезінде энергияны үнемдеу әдістерін дамыту дағдылары мен қабілеттерін қалыптастырады. Энергия үнемдеудің нормативтік-техникалық базасы, өндіріс саласын энергетикалық аудиттің негіздері, өндірістегі жылуды өндіру және тарату, жылу, желдету және ыстық сумен қамтамасыз ету мәселелерін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Магистранттарды жылу және жылу техникасы мәселелерін білу.
Міндет
  • Жылу энергетикасының қазіргі заманғы проблемаларын талдау және оларды шешу жолдарын іздестіру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Термиялық процестер саласындағы теориялық білімдер және олардың жұмыс істеуіне әсері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі заманғы кəсіпорындар үшін жылуэнергетикалық жабдықты таңдау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ұсынылған заманауи жылу-энергетикалық жабдықтың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Осы жабдықты орнататын жабдықты өндірушілер мен орнатушылармен байланысу мүмкіндігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Қазіргі заманғы бухгалтерлік технологияларды игеру және оларды өнеркәсіпте қолдану дағдыларын меңгеру.
Негізгі әдебиет
  • Тепловые электрические станции: учебник для вузов. / Т 343 В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, СВ. Цанева. — 3-е изд., стереот. — М. : Издательский дом МЭИ, 2009. — 466 с : ил.