Теплотехнические проблемы экологии

Сипаттама: Қоршаған ортаның ластануының сипаттамасы және оны қорғаудың негізгі әдістері: қоршаған орта сапасының көрсеткіштері; атмосфераның ластану көздері; ауаның Шаң-газ ластағыштарының сипаттамалары; аэрозольдардың негізгі қасиеттері; зиянды газдар мен булар; өнеркәсіптік қалдықтардың жіктелуі; қоршаған ортаның энергетикалық ластануы; қоршаған ортаны техногендік ластанудан инженерлік қорғаудың негізгі процестері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Қоршаған ортаны қорғауда физико-химиялық үдерістердін заңдылықтарын және негізі әдістерін, шаң және газ шығарындыларының тазарту технологиялары, ағынды сулармен, қатты қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату, энергиялық әсерден қоршаған ортаны қорғаудың физикалық үдерістері және кәсіби қызмет саласында алынған білім мен дағдыларды қолдану.
Міндет
  • - газ қалдықтарын тазалау, ағынды суларды және қатты қалдықтарды кәдеге жарату негізінде, физикалық және химиялық үдерістер тұралы, электр станцияларында қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының сипаттамаларын зерттеуде негізгі білім алу
  • - гидросфераға ағуларды өнеркәсіптік шығарындыларды мен тазартуды физикалық және химиялық процестер параметрлерін есептеу үшін практикалық дағдыларды игеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын үрдістер мен қондырғылар жылуэнергетикалық заманауи жылутехнологиясының әдістемелік негізінің экологиялық мәселелері ,
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңа жобаларды жасау және инновациялық жоба жасағанда экологияға әсер ететің негативті салдарларды ескере отырып техникалық шешімдерді қабылдай білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Экологиялық тұрғыдан жылу техникалық шешімдерді біғілау және тұжырымдау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • интернационалдық және халық аралық пәндер бойынша кешенді есептерді шеше білу, экологиялық аспекттегі әлемдік тәжірбиенісі меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешімінің әдістерің таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Белов С.В., Барбино Ф.А. и д.р. Охрана окружающей среды. М.: Высшая школа, 1991 2 Белов С.В., Ильницкая А.В. и д.р. Безопасность жизнедеятельности М.: Высшая школа, 2001 3 Родионов А.И., Клушин Б.Н. Техника защиты окружающей среды М.: Химия, 1989 4 Цветкова Л.И. Экология М.: АЦБ Спб. Химиздат, 1999. 5 Кокорин А.О., Грицевич И.Г., Сафонов Г.В. Изменение климата и Киотский протокол – реалии и практические возможности. – М.: 2004. – 64с. 6 Родионов А.И., Кузнецов Ю.П. Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов М.: Химия, 1985. 7 Калыгин В.Г. Промышленная экология. М.: МНЭПУ 2000 8 Яковлев С.В., Карелин Я.Ф. Очистка производственных сточных вод М.: Стройиздат, 1985 9 Ливчак И.Ф., Воронов Ю.В. Охрана окружающей среды. М.: Стройиздат, 1988 10 Щинников П.А. Некоторые экологические проблемы от действия ТЭС и возможные пути их решения. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2006 11 Ветошкин А.Г. Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). – Пенза: Издательство Пенз. гос. ун-та, 2004 12 Пугач Л.И. Энергетика и экология: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 197 с. 1 Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / Под общ. ред. В.А.Григорьева, В.М.Зорина - 2-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1991. 2 Ашев Г.М. Техника пылеулавливания и очисти промышленных газов. Справочник / М.: Металлургия, 1986. 3 Каталог "Промышленное оборудование для очистки воздуха" М.: Элстат, 1997