Электрическое оборудование теплоэнергетических объектов

Сипаттама: Энергиямен жабдықтау, жылумен жабдықтау және энергияны үнемдеу осы пәнге негізделген, сондықтан осы саладағы білімдер студенттерге өздерінің практикалық қызметінде электр машиналарын саналы түрде және тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Алынған білім студенттердің шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейтуге және ынталандыруға, оларды мамандық пәндерін ары қарай зерттеуге шақырады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • кәсіптік білім берумен қоса мамандардың комплекстік дайындығын қамтамасыз ету, шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, мамандық қиындықтарын жоғары ғылыми дәрежеде шешу және қалыптастыра білу, өз білімдерін өз бетінше жоғарулату және шығармашылықта қолдану
Міндет
  • электртехнологиялық қондырғыдардың, электрмеханикалық, электрлік және физикалық сипатын оқыту, электртехнологиялық қондырғылардың құрылысын оқыту, аппараттардың жүктеме кезіндегі жұмыс тәртібін, апаттық жағдайда электрлік және электромеханикалық ұлғаюды реттеуді оқыту болып табылады
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жылуэнергетикалық объектілерінің электр қондырғыларының негізгі анықтамаларын, принциптерін, заңдарын және конструкциясын білу және казіргі ақпараттық тасқындарда бағдарлай білуі және икемделуі шарт
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Айналымның дағдыларының қазіргі техникамен пайдалана білу, кәсіби қызмет шеңберінде жылуэнергетикалық объектілерінің электр қондырғыларының есептерінің әдістерін пайдалану шарт
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірісте қауіпсіздікті сақтау, жылуэнергетикалық объектілерінің электр қондырғыларының пайдаланып энерго- және қор үнемдеу шараларында қатысу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • От қауіпсіздігі және еңбекті қорғайтын, техника қауіпсіздігі және өндірістік санитарияның шараларына сәйкес, технологиялық жабдықтың орналастыру мен өндірістің технологиясына сәйкес жұмыс орнындарын ұйымдастыруға қабілеттілігі болу шарт
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Жаңа білімді әдеттену күнбе-күнгі кәсіби қызметіне қажетті замануи жылуэнергетикалық объектілерінің электр қондырғыларының дамуына сай және магистратурада оқуды жалғастыру үшін ие болу шарт
Негізгі әдебиет
  • 1 Копылов И.П. Электрические мaшины. М.: Высшая школа, Логос, 2000. 2 Проектирование электрических машин. /ПОД общей редакцией ил. Копылова. - М.: Энергия, 2002. 3 Тареев Б.М. Физика диэлектрических материалов. - М.: Энергия, 1993. - 328с. 4 Богoридицкий Н.П. и др. Электротехнические материалы: Учебник ¬ Л.: Энерroатомиздат, 1985. - 304 с. 5 Привезенцев В.А, Ларина Э.Т. Силовые кабели и высоковольтные кабельные линии. - М.: Энергия, 1986. - 424 с. 6 Брaгин С.М. Электрический и тепловой расчет кабеля. - М.: Госэнерroиздат, 1990. - 325 с. 7 Холодный С.Д. - Методы испытаний и диагностики кабелей и проводов. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 200 с. 8 Болотов АВ., Шепель Г.А. Электротехнологические установки: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 1988. - 336 с.