Физическая кинетика

Сипаттама: Молекулалық жүйелер бөлшектерінің жеке дара қасиеттері. Заттардың тепе-теңдік қасиеттеріне молекулалардың өзара әрекетінің әсері. Газдар мен сұйықтардың нақты қасиеттерінің идеал қасиеттерінен ауытқуларының себептері. Молекулалық жүйелердің әркелкі қасиеттері. Макропараметрлерінің кең аумағындағы процесстердің бағытын өзгертуінің ерекшеліктері. Бағытын өзгерту құбылыстарының қатаң кинетикалық теориясының негізгі түсініктері. Тығыз газдардың кинетикалық теориясы және шекаралық нәтижелер. Бірқалыпты тығыздықты газды қоспалар

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Молекулалар мен микробөлшектердің өзара әрекет ететін параметрлері арқылы біртексіз орталарда ағын мен бағытын өзгерту коэффициенттері үшін формулаларды алуға мүмкіндік беретін кинетикалық теорияны зерттеу
Міндет
  • Ұсынуды құрастыру - жылу масса бағытын өзгертумен байланысты процесстер негізінде жатқан құбылыстардың молекула-кинетикалық сипаты жөнінде - заттардың нақты қасиеттерін анықтаудың есептік сызбалары және сипаттаудың қазіргі заманғы үлгілері жөнінде - заттардың жеке дара қасиеттері арқылы есептік сипаттамаларды кинетикалық сипаттау мүмкіндігін ескере отырып, жылу техникалық процесстерді үлгілеу жөнінде
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын үрдістер мен қондырғылар жылуэнергетикалық заманауи жыл утехнологиясының әдістемелік негізін білу,
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жаңа жобаларды жасау және инновациялық жоба жасауда физикалық кинетика әдістерің қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • жүргізілген ғылыми зерттеудің негізінде заңдылықтарды қалыптастыру және алынған қортындыларды бағалау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • кешенді ғылыми зерттеуге қатысты интернационалдық және халық аралық пәндер бойынша кешенді есептерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті және инновациялық ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешімің таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теория неоднородных газов. –М.:ИЛ,1960.-510с. 2. Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Моле-кулярная теория газов и жидкостей. –М.:ИЛ,1961.-930с. 3. Ферцигер Дж., Капер Г. Математическая тео-рия процессов переноса в газах. –М.:Мир,1976.-556с. 4. Либов Р. Введение в теорию кинетических уравнений. –М.:Мир,1974.-372с. 5. Коган М.Н. Динамика разрежённого газа. –М.: Наука,1967. -440 с. 6. Алексеев Б.В. Математическая кинетика реагирующих газов. –М.: Наука,1982.-424с. 7. Жданов В.М. Явления переноса в многокомпонентной плазме. -М.:Энергоиздат,1982.-176с.