Организация научных исследований и инновационной деятельности

Сипаттама: Курс кәсіпорындағы өндірісті ұйымдастырудың мәні мен заңдылықтарын, кәсіпорындардағы жобалық, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлауды, ҒЗЖ кезеңдерін, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың сипаттамасын, өндірістің конструкторлық дайындығын ұйымдастыруды, оның мазмұнын, өндірісті ұйымдастыру мақсаттары мен негізгі кезеңдерін зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Магистрантарға ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, жоспарлау және басқарудың әдісін, әдістемесін үйрету және теориялық білім беру.
Міндет
 • Магистранттың шығармашылық қабілеті және жаңа білім алудағы әдістерін кәсіпорында ҒЗЖ ұйымдастыру жоспарлау және басқарудың теориясын және әдістемесін бәлу, кәсіпорында өндірісті ұйымдастырудың мәнін, мазмұнын, міндетін заңдылықтарын оқу, таңдаған мамандығы бойынша болашақта осы пәннен алған білімін қолдана алуы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Қазіргі заманғы ақпараттық қоғам дамуындағы ақпараттың маңызы және мәнін түсіну қабілеті.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Әлеуметтік мәні бар мәселелер мен үрдістерді ғылыми талдау қабілеті, адамгершілік, әлеуметтік және экономикалық ғылымдар әдісін іс-жүзінде әртүрлі кәсіптік және әлеуметтік әрекеттерінде пайдалануға дайындығы
 • Алған білімдерін еркін кәсіптік әрекеттері шартында жүзеге асыру, қабылдау және өңдеуге пайдалану қабілеті, функциянальды міндеттерді орындауға дайындығы.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мәдениетті ойлауды меңгеру, оның жалпы заңдары туралы білімі, жазбаша және ауызша сөздерді дұрыс пайдалану және оның нәтижелерін үйлесімді әзірлеу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымдағы ұйымдастыру-басқару функциясын оындауға қабілеттілігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Иннновациялық шешімдерді іздеу және таңдау, патенттік зерттеу, зерттеу әрекетіндегі әдістерін оқыған ғылыми-техникалық ақпараттар, отандық, шетелдердің 3D моделдеу тәжірибесіндегі жетістіктері негізінде және қазіргі заманғы визуализациялау әдістерін геодезиялық және картографиялық өндірісте қолдану қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • Гиляровская Л.Т., Ендовицкий Моделирование в стратегическом планировании долгосрочных инвестиций // Финансы, 2005
 • Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. К.: МАУП, 2005
 • Гунин З.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 7.- М.:ИНФРА-М., 2005
 • Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб: Издательство "Питер", 2005
 • Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. - М.: Финпресс, 2004