Формирование и ведение единого государственного реестра земель РК

Сипаттама: Курс кадастрларды қамтамасыз етудің ГАЖ құрудың әлемдік тәжірибесін талдау негізінде, ҚР бірыңғай мемлекеттік жер тізілімін басқаруды ұйымдастыру құрылымын, сондай-ақ Қазақстанда жер ресурстарын есепке алу мен бағалауды тіркеу жүйесін қалыптастыру және жүргізу технологиясын зерделеуге негізделген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнмен танысу және оның болашақтағы инновациялық дамуы.
Міндет
 • Пән бойынша аналитикалық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыстар жүргізу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңнамасын білу, жерге орналастыру және кадастр жұмыстарының әдістерді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Техникалық тапсырмаларды әзірлеу тәсілдері мен автоматтандырылған тәсілдерді жоспарлау жер ресурстарын қолдануға көмектеседі;
 • Кадастр ісін жүргізудегі жаңа техологияларды меңгеру, бағдарламаларды басқару, жерге орналастырудағы автоматтандырылған жүйесін жоспарлау тәсілдері.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ғылыми зерттеу жұмыстарындағы берілетін ақпараттық технологиялар және ғылымдағы қазіргі жетістіктерін қолдану тәсілдері;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жұмысшының жұмыс істеу әдісін, сапаға баға беру әдісін және де жұмысшының еңбек нәтижелерінің әдістерін білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жер-мүлік қатынастар аумағында тиімді стратегия құрастыру және беделді саясат құру қабілеттілігі;
Негізгі әдебиет
 • Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. М.: Финансы и статистика, 1998
 • Руководства пользователям по ведению подсистем ЕГРЗ и землепользователей.- Астана: РГП «НПЦзем», 2008.
 • Об утверждении правил ведения Государственного земельного кадастра РК\Пост. Правительства РК № 958 от 20.09.2003.- Астана: РГП «НПЦзем», 2003.
 • Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлюк О.Ф. Информационные системы – М.: Из-во Рос. эконом. академ, 1999.
 • Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2017 г.) // Интернет-ресурс. Режим доступа: https://online.zakon.kz/ document/?doc_id =1040583