Современные проблемы землеустройства и кадастра

Сипаттама: Жер ресурстарын басқару жүйесінде жерге орналастыру және кадастрдағы құқықтық, экономикалық, технологиялық жағдайын және ғылыми-әдістік қамтамасыз ету жағдайын жасау және баға беру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәнмен танысу және оның болашақтағы инновациялық дамуы.
Міндет
 • Пән бойынша аналитикалық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыстар жүргізу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жер заңнамасын білу, жерге орналастыру және кадастр жұмыстарының әдістерді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Нұсқалардың анализін, тиімді шешім қабылдау және іздеу әдістерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ғылыми-зерттеу нәтижелерін көрсетуде зерттеу әдісін таңдау және алдына мақсат қою қабілеті; Өз бетімен ғылыми-зерттеу немесе өнеркәсіптік жұмыстарды қазіргі заманға сай технологиялармен өңдеу, жер-мүлік қатынасы аумағында қолданылатын аспаптар мен зерттеу әдісі;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жұмысшының жұмыс істеу әдісін, сапаға баға беру әдісін және де жұмысшының еңбек нәтижелерінің әдістерін білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Жер-мүлік қатынастар аумағында тиімді стратегия құрастыру және беделді саясат құру қабілеттілігі;
Негізгі әдебиет
 • Максимов В. А. Концепции и перспективы организации земельного кадастра в Казахстане// Печатный/ Методы дистанционного зондирования и ГИС-технологии для оценки состояния окружающей среды, инвентаризации земель и объектов недвижимости: Сб. мат-лов междунар. научн.-практ. конф./ GEOINFOCAD-EUROPE 2008 (Италия).- Новосибирск: СГГА.- 2008
 • Критический анализ организации земельного кадастра в Казахстане//Мат-лы междунар. научн-практ. конф., посв. 95-летию со дня рожд. известн. ученого-агрария, засл. деят. науки КазССР, д.э.н.,проф. Моисея Ароновича Гендельмана.- Астана: КазАТУ.- 2008.
 • Максимов В. А., Краузе Ю. В.Современные проблемы земельного кадастра: Конспект лекций для магистрантов специальности 6М0907 «Кадастр» очной формы обучения.- Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2012.
 • Максимов В. А. Стеблецов Р. М. Инновационные технологии в землеустроительном проектировании.- Материалы XIY республиканской научно-технической конференции «Творчество молодых – инновационному развитию Казахстана», 7-9 апреля 2014 г. ., Часть IY, - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014.