Разработка методик и приборов для контроля напряженно-деформированного состояния массивов горных пород

Сипаттама: Пән тау соққысына бейім пайдалы қазбалар кен орындарындағы тау жыныстары массивтерінің кернеулі деформацияланған жай-күйінің өзгеруін бақылауды оқытады. Бұл адамдардың, қоршаған ортаның, өнеркәсіптік объектілердің және тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажеттілігімен байланысты. Әсіресе кеніштер мен шахталардың тау жыныстары массивтерінде үңгілеу кенжарының ҚҚС-ын бақылау өзекті болып табылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты тау жыныс массивінің күйін басқарудағы есептерді шешу және талдап таңдау жасай білу
Міндет
  • Тау жыныс массивінің сіресе-деформацияланған күйін басқарудағы негіздерін және принциптерін білу 2. Массивке тау қысымы соққы еткен кездегі технологияны таңдай білу және олардың параметрлерің таңдай білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын қолдану білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын жобалауда қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын қолданып командада жұмыс істей білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • . Білімтану, жұмыстарды орнымен және уақытымен орындау
Негізгі әдебиет
  • 1 Проскуряков Н.М. Управление состоянием массива горных пород: учебник. - М.: Недра, 2001 2 Галаев Н.З. Управление состоянием массива горных пород при разработке рудных месторождений. - М.: Недра, 1990 3 Борисов А.А.Механика горных пород и массивов.-М.:Недра,2005 4 Борщ-Копониец В.И., Макаров А.Б. Горное давление при отработке мощных пологих рудных залежей. М., Недра, 2006 5 Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механические процессы в породных массивах. М., Недра, 2006. 6 Бронников Д.М., Замесов Н.Ф., Богданов Г.И. Разработка руд на больших глубинах. М., Недра, 2002. 7 Вяткин А.П., Горбачев В.Г., Рубцов В.А. Твердеющая закладка на рудниках. М., Недра, 2003.