Организация научных исследований и инновационной деятельностью

Сипаттама: "Ғылыми зерттеулер мен инновациялық қызметті ұйымдастыру" пәні негізгі анықтамалар мен ұғымдарды, әртүрлі белгілері бойынша ҒЗЖ жіктемесін, теориялық және қолданбалы ҒЗЖ орындау процесінің кезеңдерін, ғылыми мекемелер мен ғылыми кадрларды даярлауды қамтиды

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты ғылымның фактілері жинақтаудан, оларды зерделеуден және заңдылықтарды анықтауға, болжамды ұсынуға және теорияны қалыптастыруға жүйелендіруді дамытудан тұрады
Міндет
  • ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы, ғылыми қызметтің әдіснамасы туралы, тау-кен ісіндегі өндірістік процестер мен технологияларды модельдеу туралы, тау-кен өнеркәсібіндегі инновациялық қызметті басқару туралы білім мен түсінік беру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • қазіргі заманға сай ақпараттық қоғамды дамытудың мәні мен мақсатын түсіну қабілеті
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • жалпы ғылыми әдіснаманы, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу логикасы мен технологиясын, оның нәтижелерін ғылыми өнімнің әр түрлерінде ресімдей білуді пайдалану дағдыларын иелену керек
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ойлау мәдениетін меңгеру, оның жалпы заңдарын білу, жазбаша және ауызша қабілеттілігі және нәтижелерді безендіру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • коллективте ұйымдастыру-басқару қызметін орындауға арналған қабілеттілік
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • жаңартпашылық шешімдерді, 3D модельдеу кезінде отандық және шетел тәжірбиесінің жетістіктерін, ғылыми-техникалық ақпаратты оқу негізінде зерттеу қызметінің әдістерін қолдана отырып патент жүргізу зерттеулерін таңдау және іздеуді жүзеге асыру қабілеттілігі
Негізгі әдебиет
  • 1. Бренц А.Д. Организация, планирование и управление предприятиями нефтяной и газовой промышленности. 2. Гольдштейн Г.Я. Основы планирования и управления программами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ниокр). 3. Гиляровская Л.Т., Ендовицкий Моделирование в стратегическом планировании долгосрочных инвестиций // Финансы, 2005, 8. - с. 53-57. 4. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. К.: МАУП, 2005.-240с. 5. 5 Гунин З.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 7.- М.:ИНФРА-М., 2005-328 с.