Геометрия недр

Сипаттама: ПҚК геометриясы мен геометризациясының теориялық негіздері, бастапқы деректерді өңдеу мен бағалаудың ықтималды-статистикалық әдістері баяндалған, жер қойнауын геометризациялау кезінде қолданылатын проекциялар қарастырылған. Формаларды геометризациялау әдістемесі, шоғырлардың орналасу жағдайлары және олардың физикалық-химиялық қасиеттері сипатталған. Қорларды есептеу, өндіруді, ысыраптарды және құнарсыздануды есепке алу, геологиялық көрсеткіштерді болжау және тау-кен ісі міндеттерін геометриялық әдістермен шешу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Формалар геометризациялау әдістемесін, жатыстардың жатыс шарттары және олардың физика-химиялық қасиеттерді суреттеу білу. Қорларды есептеу әдістерін, алып шығу және айырылымдарды есептеуін, көрші учаскелердің геологиялық көрсеткіштерді болжауын түсініп білу.
Міндет
  • Қазақстанның қазіргі тау өнеркәсібінің талаптарына сай теориялық және практикалық тәжірибесі бар кенші және маркшейдер мамандықтарын дайындау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Магистрант келесіні білу керек: қорлар геометризациялау мен геометрияның теоретикалық негіздерін, жатыстар формалардың геометризацияның жалпы әдістемесін, физика-химиялық қасиеттермен процесстердің орналасуын; кенорындардың геометризациясын және оны барлаумен өңдеу кезінде пайдалануын түсіну керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Магистрант қорлар геометризациялау мен геометрияның теоретикалық негіздерін, жатыстар формалардың геометризацияның жалпы әдістемесін қолдана білу керек, физика-химиялық қасиеттермен процесстердің орналасуын түсініп, кенорындардың геометризациясын барлаумен өңдеу кезінде пайдалану керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өз бетімен белгіленген геологиялық объектілерде зерттеулерді өткізу мен ұйымдастыру. Қазргі қорлар мәселелері туралы білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қорларды есептеу және пайдалы қазбалар қорларының жылжуын жургізу тапсырмаларды орындау ушін топта жұмыс істеу білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Математикалық интерпритация мен қорлар көрсеткштердің моделдеуде жаңа әдістерді және бар болған әдістердіеңгізу.
Негізгі әдебиет
  • Букринский В.А. Геометрия недр. Учебник для вузов. – М.: Недра, 2000. –526 с. Рылов А.П., Тимофеенко Е.П. Горная геометрия Издательство: Недра Год: 2002 Клаербоут Д.Ф. Название: Сейсмическое изображение земных недр Издательство: Недра Год: 2000 Черский Н.В. Название: Богатство недр Якутии Издательство: Якутск Год: 2002 Смородинский Я.А. Геометрия вселенной Издательство: «Знание», Москва, 2003.