Основы инновационной деятельности в образовательном процессе

Сипаттама: Курс келесі тақырыптарды қамтиды: ғылымның даму кезеңдері, инновациялық даму және Қазақстанда ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, аймақтық ғылыми-технологиялық «Алтай» паркі, студенттік технологиялық бизнес-инкубатор, ғылыми зерттеулердің әдістемелері және нәтижелері, тәжірибелік және теориялық зерттеулер, иннновациялық сипаттағы сынақ-конструкциялық жұмыстар, инициативалық, тәуекелдік зерттеулер бойынша жобаларды ұсыну

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты тау ісі облысындағы ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметі туралы магистранттарға білім беру.
Міндет
  • 6М070700 – «Тау кен ісі» мамандығының магистранттары үшін тау өнеркәсібінің және жоғарғы оқу орнының ғылыми мен инновациялық қызметімен байлаулы пәндермен бірге негізгі болып келеді. Пәннің негізгі мәселелері – студентке тау өнеркәсібінде және жоғарғы оқу орнында инновациялық қызметімен басқару, ғылыми қызметінің әдестері, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу туралы мәліметтерді беру және сол бағытта білім беру. Осы пәнді оқу кезінде студенттер ғылыми-зерттеу қызметінің қортындыларын еңгізу туралы және интеллектуалды мен инновациялық қызметі туралы тәжірибе алып, теория жағынан білім алады. Пәннің тағы да бір мақсаты Қазақстан Республикасының тау-металлургия кешеніндегі негізгі ғылыми-зерттеу бағытындағы жұмыстармен студенттерді таныстыру, ғылыми-техникалық әдебиетпен жұмыс істеуді үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. эксперименттегі алынған сынақтарды интерпретациялау және магистерлік диссертацияның арнайы бөлімін жазу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. сынақтарды жүргізу әдістерін білу және оларды қортындылау білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Сынақтардан қортынды жасау білу және сол қортындыларды қолдану білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. эксперимент жасау барысында орындаушы немесе қолдаушы ретінде коллективте тіл табысу 2. шет тілдерін білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. өз сала бойынша өзара білімінді нығайту қажет
Негізгі әдебиет
  • 1. Послание Президента народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономики, конкурентоспособной нации», Астана, 2014 г. 2. Трансформация технического вуза в инновационный университет: методология и практика / Под ред. Г.М. Мутанова. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2007. – 480 с. 3. Гунин В. Инновационная активность пред¬приятий: сущность, содержание, формы. М., ИНФРА-М, 2000. - 102 с. 4. Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Инновационная деятельность российских промышленных предприятий // Вопросы экономики. 2001. № 7. С. 71-85 5. Астапов К. Об инновационной активности предприятий отечественной промышленности // Аналитический вестник Совета Федерации федерального собрания Российской Федера¬ции. 2002. № 9 (165). С 50-64 6. Дзекунов В., Пердебаева Р., Батпенов Т., Кречетова О., Тамабаева С. Обследование развития инновационной деятельности на промышленных предприятиях // АльПари. 2002. № 2-3. С. 76-80