Новые технологические решения при разработке месторождений полезных ископаемых

Сипаттама: "Пайдалы қазбалар кенорындарын игерудегі жаңа технологиялық шешімдер" пәні курс негізгі бөлімдерден тұрады және мысалы және тау-кен жұмыстарын механикаландыру және ұйымдастырудың жаңа әдістері, пайдалы қазбалар кенорындарын игерудегі жаңа технологиялық шешімдер.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пайдалы қазбалар кенорындарын игеру кезінде қазіргі заманға сай жаңартпашылық технологиялық шешімдерді зерттеу және оларды өндіріске енгізу
Міндет
  • Негізгі міндеті пайдалы қазбалар кенорындарын игеру кезінде жаңартпашылық технологиялық шешімдерді шеше алу керек
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Тау кен жұмыстарын механикаландыру, ұйымдастыру және технологиясының жаңа әдістерімен танысу, пайдалы қазбалар кенорындарын игеру кезінде жаңа технологиялық шешімдерді білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Табиғи ғылыми пәндердің негізгі заңдарын, модельдеу және математикалық талдау әдістерін, тау-кен ісінде технологиялық процестерді және объектілерді модельдеу мақсатында кешенді инженерлік қызметті теориялық және эксперименттік зерттеудің негіздерін қолдана алу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Ғылыми-зерттеу қызметіне дағдылану; өндірістік және зерттеу жұмыстарында пайда болатын мәселелі сұрақтарды уақытында айқындау, оларды шешудің тиімді жолдарын табу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Коллектив басшысы немесе мүшесі ретінде тиімді жұмыс атқару, жұмыс нәтижесіне жауапкершілікпен қарайтынын көрсете алу және тау-кен ісінің кәсіби міндеттерін шешу үшін ақпаратты алу, қайта өңдеу және сақтау бойынша негізгі әдістерді білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • зерттеуді жүргізудің қазіргі әдістерін жетілдіріп, жаңа әдістерді енгізу, тау-кен ісі аймағында ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін қолданумен техника мен технологияны жетілдіруге қатысты ұтқырлықты көрсете алу
Негізгі әдебиет
  • 1 Каплунов Д.Р., Калмыков В.Н., Рыльникова М.В. Комбинированная геотехнология-М.: Руда и металлы, 2003-560 с. 2 Опарин В.Н., Русин Е.П., Тапсиев А.П. и др. Мировой опыт автоматизации горных работ на подземных рудниках: Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2007.99 с. 3 Трубецкой К.Н. Развитие горных наук и проблемы подготовки инженерных кадров в области освоения недр// Маркшейдерия и недропользование, №6, 2009 4 Каплунов Д.Р., Блюм Е.А., Болотов Б.Б. и др. Развитие подземной добычи при комплексном освоении месторождений.М.: Наука, 2002.-256 с. 5 Царикаев В.К. управление технологическими потоками и экологической безопасностью горных предприятий.-Владикавказ: Терек, 2001.-271 с.