Геомеханика

Сипаттама: Жер асты тау-кен жұмыстары процесінде тау-кен жыныстарының массиві жұмыс істеушілердің қауіпсіздігі, кен орнын өңдеу тиімділігі және пайдалы қазбаны алудың толықтығы жағдайына байланысты болатын қоршаған ортаны білдіреді. Осы кезеңдегі массивтің жай-күйі тау жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерінің, осы массивтерді сипаттайтын геологиялық және тау-кен-техникалық факторлардың жиынтық әсерімен анықталады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің негізгі мақсаты тау жыныс массивінің күйін басқарудағы есептерді шешу және талдап таңдау жасай білу
Міндет
  • 1. Тау жыныс массивінің сіресе-деформацияланған күйін басқарудағы негіздерін және принциптерін білу 2. Массивке тау қысымы соққы еткен кездегі технологияны таңдай білу және олардың параметрлерің таңдай білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын қолдану білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын жобалауда қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын қолданып командада жұмыс істей білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Білімтану, жұмыстарды орнымен және уақытымен орындау
Негізгі әдебиет
  • 1 Проскуряков Н.М. Управление состоянием массива горных пород: учебник. - М.: Недра, 2001 2 Галаев Н.З. Управление состоянием массива горных пород при разработке рудных месторождений. - М.: Недра, 1990 3 Борисов А.А.Механика горных пород и массивов.-М.:Недра,2005 4 Борщ-Копониец В.И., Макаров А.Б. Горное давление при отработке мощных пологих рудных залежей. М., Недра, 2006 5 Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механические процессы в породных массивах. М., Недра, 2006. 6 Бронников Д.М., Замесов Н.Ф., Богданов Г.И. Разработка руд на больших глубинах. М., Недра, 2002. 7 Вяткин А.П., Горбачев В.Г., Рубцов В.А. Твердеющая закладка на рудниках. М., Недра, 2003.