Рациональное использование недр

Сипаттама: Ауаның, судың ластануына, жер қойнауының орнықтылығының бұзылуына және ландшафттың өзгеруіне әкелетін тау-кен өндірісі объектілерінде техногендік процестер сипатталады, пайдалы қазбаларды өндірудің ұтымды технологиясын таңдау әдіснамасы, пайдалы қазбаларды және тіршілік ету өнімдерін өндіру кезінде қалдықтарды көму туралы мәліметтер келтіріледі.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Жер қойнауын пайдаланудың негіздері» пәнін меңгерудің мақсаты тау-кен ісі мамандықтарды меңгеретін болашақ мамандарға жер қойнауын үнемді пайдаланудың мәселелерін Қазақстан Республикасының заңдары шегінде жеткізу болмақ.
Міндет
  • магистранттарды қажетті деңгейде «Жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану туралы», «Лицензиялау туралы», «Мұнай жайлы» ж.т.б. Қазақстан Республикасының Заңдарымен және де жер қойнауын пайдалану операцияларын реттейтін Үкімет қаулыларымен таныстыру; - жер қойнауын пайдаланудың негізгі принциптерін меңгеру, ведомствалық инструкция-лармен және жер қойнауын пайдаланудың есептемелерімен таныстыру; - алған білімді мамандық бойынша жұмыс істеген кезде практикалық іс-әрекеттерді қолдануға машақаттандыру. - пайдалы қазба байлықтардың барлық түрлерін геологиялық зерттеуде жобалау, жүргізуде туындайтын мәселелерді шешуді үйреніп, білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - Заң күші бар Президенттің мынандай қаулыларын тиісті деңгейде білуі керек «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы», «Мұнай туралы», «Жер туралы» ж.т.б. - Осы аталған Заңдары өзінің болашақтағы мамандығында пайдалана білу. Осы пәнді меңгерудегі білім болашақ маманға жер қойнауын зерттеу, барлау және пайдалы қазба байлықтардың барлық түрлерін игеру кезеңдеріндегі ұйымдастыру, жоспарлау мен жүргізу сатыларында қажет болмақ.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жер қойнаудың білім беру сұрақтары, өндірістік іс-тәжірибе және дипломдық жобаларды даярлау кезінде қолданылады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қазақстандағы салыстырмалы жоспар, МТС елдерде және алыс шет елдерде геологиялық жұмыстарда стадиялық пікір құралып жүргізілетін болады. Заңдылық және физикалық түр бойынша жергілікті бурумен қорытынды контракт алу мүмкін.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Берілген пән басқа геологиялық пәндәрға қарағанда жаңа деп көрсетілген, сондықтан да магистранттар магистерлік диссертация бөлімінде коммуникативті қабілетті игерген.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • магистранттар тау-кен металлургиялық және геологиялық өндіріс кәсіпорындарда тәжірибені , ғылыми дағдыны меңгеріп алу керек
Негізгі әдебиет
  • 1 Баймаханова Г.А., Сафронова И.П. Основы недропользования. Алматы: КазНТУ. 2007 г. – 93 с. 2 Гражданский кодекс Республики Казахстан. Алматы. 1994. 3 Конституция Республики Казахстан. Алматы.1995. 4 Налоговый кодекс Республики Казахстан. 2008. 5 Постановления Правительства Республики Казахстан. 6 Сборник нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области недропользования / ред. совет: Е. М. Есимханов, Е. Т. Еркебуланов, Л. М. Махметова и др.; авт. идеи Т. Г. Байгабулов. – Алматы : Раритет, 2011. – 568 с. 7 Сборник законодательных актов Республики Казахстан (по охране окружающей среды). 2001. 8 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 года. 9 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона «О лицензировании», от 11 января 2007 № 214-III со всеми изменениями и дополнениями. 10 Шумилин М.В., Алискеров В.А., Денисов М.Н. Заверткин В.А. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях: Справочник. – М., ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001. – 268