Маркшейдерские работы при шахтном строительстве

Сипаттама: Шахталарды салу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар жұмыстардың жауапты түрі болып табылады, олардың ерекшелігі осы жоба бойынша өлшеу процесінде жер асты қазбалары мен шахта үстіндегі кешеннің жобалық параметрлерін тиісті түрде бекітуі және табиғи жағдайға ауыстыруы болып табылады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • карьерлерде және мансаптарда маркшейдерлік қызметпен шешілетін есептер кешені бойынша теориялық және практикалық білімге ие болу
Міндет
  • құрылысты салу, карьерлерді эксплуатациялау және жою, таужынысты үйінділерді құрастыру, дренажды тау кен орындарды жүргізу, жерлерді қайта қалпына келтіру процестерінде маркшейдерлік-геодезиялық есептерді дұрыс есептеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • тау жұмыстарды маркшейдерлік қамтамасыз етудің технологиясын, механизациялау және ұйымдастыру негіздерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жобалық-конструкторлы жұмыстарды, жобалық және технологиялық құжаттарды стандартқа, техникалық шарттарға, және де басқа нормативті құжаттарға сәйкес, сонымен қатар автоматтандырылған жобалау құралдарын қолданып орындау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық-конструкторлы жұмыстарды, өздік жобалау, маркшейдерлік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізуді орындау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымның мүшесі немесе жетекшісі ретінде тиімді жұмыс істей білу, жұмыс нәтижесіне жауапкершілікті іске асырушы және тау-кен ісі кәсіптік мәселелерді шешу үшін, ақпараттарды алудың, өңдеудің және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Зерттеулерді жүргізуге қолданыстағы әдістерді жетілдіру және алдыңғы қатарлы әдістерді ендіру, тау-кен саласындағы ғылыми техникалық үдеріс жетістіктерін пайдаланып техника және технологияларды жетілдіруге мобильді және қабылдау дағдысын арттыру
Негізгі әдебиет
  • 1 Симонян Р.Р. Маркшейдерское дело. - М.: Недра, 1982.– 303с. 2 И.И. Попов, Б.М. Жаркимбаев. Маркшейдерское дело. Алматы, 2000 с.ил. 3 И.Н. Ушаков и др. Маркшейдерское дело. М.- Недра, 1989, 437 с.; ил. 4 Борщ-Компониец В.И. Геодезия и маркшейдерское дело.— М.: Недра, 1989. 5 Д.Н. Оглоблин. Маркшейдерское дело: Учебник для вузов/, Г.И. Герасименко, А.Г. Акимов и др -3-е изд., перераб. и доп.— М.: Недра, 1981—704с. 6 Методическая разработка. (по выполнению лабораторных работ и практических занятий по курсу «Маркшейдерия при открытой разработке месторождений полезных ископаемых» Ипалаков Т.Т. Изд-во ВКГТУ, 2010 7 Конспект лекций по курсу «Маркшейдерия при открытой разработке месторождений полезных ископаемых». Ипалаков Т.Т. Изд-во ВКГТУ, 2010