Мониторинг недр

Сипаттама: Бұл пән табиғи және табиғи-антропогендік объектілердің жағдайын бақылауға, сондай-ақ олардың ластануын болдырмауға мүмкіндік беретін механизмді қарастырады. Параметрлердің өзгеру үрдістерін анықтау үшін күрделі объектінің немесе қызметтің параметрлері туралы ақпаратты жүйелі немесе үздіксіз жинау процесін, химиялық элементтер мен ластаушы заттардың миграциясының негізгі параметрлерін зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • негізгі химикалық элементтердің миграциясы және кір ластану заттары және оларды түсіндіру.
Міндет
  • қойнаудын негізгі бақылау сапасын үйрету және бастаудың шығуы олардын ластануы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Стационарлық бақылаушы постарды есептеу, қойнаудың негізгі бастау ластануын білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Уақыт бойынша ластану болжау жайылуды және кеністікті істеп үйрену
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • қойнаудың бастау ласын табып алу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • мониторинг қойнау бойынша жұмыстарды ұйымдастыра білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • әрқашан мониторинг обласында өз білімін жетілдіру керек.
Негізгі әдебиет
  • 1. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: учебник. М.: Инфра-М, 2004. 2. Методические рекомендации по организации и ведению государственного мониторинга. М., 2000. 3. Паспорт государственной программы « Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2012—2015 годы)» [Электронный ресурс] // Администрация Брянской области. URL: http:// www.bryanskobl.ru/. Дата обращения: 27.10.2012 г. 4. Паспорт долгосрочной целевой программы «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Калужской области (2011—2015 годы)» [Электронный ресурс] // Портал органов власти Калужской области. URL: http:// www.admoblkaluga.ru/upload/. Дата обращения: 27.10.2012 г.