Инвестициялық менеджмент

Сипаттама: Пәнді оқыту үрдісінде басқа курстармен мамандық бойынша инвистициялаудың өзара байланысы, инвистицияны қатыстыра отырып тиімділіктің жолын көтеру, бизнес –жоспардың талдамасымен таныстыру,өндірістік менеджмент кәсіпорын менеджменті жүйесіндегі сұрақтары қаралады. Мамандарды дайындау үрдісінде олардың нарықтың заңы мен талаптарына сай пән бойынша білім алуын шамалайды. Осы жағдайларда инвестициялық менеджментті игере алатын менеджер мамандарды дайындау қажеттілігі туындады. бағалау, оларды қаржыландыру жолын таңдай білуге ие болу болып табылады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Инвестициялық менеджмент» пәнін оқытудың мақсаты кәсіпорынның инвестициялық қызмет саласында қолданбалы кәсіби және теориялық білім мен дағдысын меңгерту, осы салада басқару шешімдерін қабылдай білу, сонымен қатар жобалауда практикалық және инвестициялық жобаны бағалау, оларды қаржыландыру жолын таңдай білуге ие болу болып табылады.
Міндет
  • - Инновациялық жобаны зерттеу барысында тұтастық ұғымды ұйымдастыру; - жобаны басқару бойынша алған білімді практика жүзінде қолдану; - жобаны орындау барысында өзінің біліктілігі мен дағдысын жетілдіру; - жобаны өңдеу үрдісіне қатысу; - жобаны жобалау сатысы бойынша білімдерін тереңдету; - міндеттерді нақты қалыптастыра білу, оны шешу үшін ақпараттар жинау,альтернатив қалыптастыру және жобаны басқару бойынша дәлелді қорытынды шығару және т.б
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жаратылыстану ғылымдары облыстық базалық білімдерін меңгіру (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) тәртібі, мәдени ойлау және ой-өрісіті кеңейту үшін жеке жоғарғы білімді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазақстан экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Бизнес-үрдісінің басқару үшін ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау үшін және сандықты қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • басқару тиімділігін шығару нұсқасын негіздеу және жетілдіру; басқару қызметі саласы төңірегінде экономикалық арнайы әдістердің ақпараттарын талдау және негізін қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби қызмете осы білімдеріне суйене алу мен қоғам және ойлау, табиғи даму заңын түсінеді және біледі
Негізгі әдебиет
  • 1. Максимов В.Ф. Практикум по курсу «Инвестирование»: Учеб. пособие для вузов. – М: «МЭСИ», 2006. – 35с. 2. Максимов В.Ф. Инвестирование. : Учеб. пособие для вузов. – М: «МЭСИ», 2010. – 85с. 3. Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16.07.2001г. №242-1. 4. Балабанов И.Т. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.14. 5. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб: Питер, 2002. – 160с.