Басқарушылық шешімдерді жасау

Сипаттама: Мақсатқа жету үшін ең жақсы баламалы нұсқаны таңдау және келісу, жағдайды талдау, болжау және бағалау үрдісі оқытылады. Шешімдер қабылдау үдерісі - басқару объектісіне әсер етуді қалыптастыру және одан кейін іске асыру арқылы нақты басқару жағдайын шешуге бағытталған әртүрлі әдістер мен техникалық құралдарды қолдану арқылы белгілі бір технология бойынша жүзеге асырылатын қызмет.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Тәртіпке оқыту мақсатты «Басқару шешімдерді қабылдау және әзірлеу» нарықтық қатынастарының қалыптастыру жағдайында басқару шешімдерін дұрыс қабылдауына жағдай жасау
Міндет
  • тәртіпке оқыту мақсатты «Басқару шешімдерді қабылдау және әзірлеу» нарықтық қатынастарының қалыптастыру жағдайында басқару шешімдерін дұрыс қабылдауына жағдай жасау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Р1 Жаратылыстану ғылымдары облыстық базалық білімдерін меңгіру (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) тәртібі, мәдени ойлау және ой-өрісіті кеңейту үшін жеке жоғарғы білімді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Р2 Қазақстан экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Р3 Бизнес-үрдісінің басқару үшін ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау үшін және сандықты қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Р4 басқару тиімділігін шығару нұсқасын негіздеу және жетілдіру; басқару қызметі саласы төңірегінде экономикалық арнайы әдістердің ақпараттарын талдау және негізін қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Р5 Кәсіби қызмете осы білімдеріне суйене алу мен қоғам және ойлау, табиғи даму заңын түсінеді және біледі
Негізгі әдебиет
  • 1. Абт К.Ч., Фостер Р.Н., Ри Р.Г. Методика составления сценариев. Руководство по научно-техническому прогнозированию. – М.: Прогресс, 2007. 2. Абчук В.А. и др. Введение в теорию выработка решений. – М.: Сов.радио, 2007, 277 с. 3. Александров Е.А. Основы теории эвристических решений. - М.: Сов. Радио, 2007, 207 с. 4. Альгин А.П. Риск в предпринимательстве. – СПб, 2012. 5. Аунапу Ф.Ф. Научные методы принятия решений в управлении производством. – М.: Экономика, 2009.