Интеллектуалдық капиталды басқару

Сипаттама: Инновациялық экономика жағдайында қоғамдық өндірісте базистік өзгерістер болады, яғни интеллектуалдық капиталдың маңызы ұлттық экономиканың құрылымын реттеуге әсерін тигізеді.Шарушылық қызметтің іс әрекеті барлық деңгейдегі капиталға тікелей қатысы бар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Интеллектуалдық капитал туралы теориялық тәжірибелік білім беру, басқарудың негізгі түсініктерін меңгеру.
Міндет
  • Курстың негізгі түсініктеріне теориялық әдістемелік сипаттау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылым мен білімнің қоғамдық өмірдегі орны туралы білу, өзекті әдістемелік және философиялық мәселлерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Казақстан қазіргі экономикасын сай білімді игере білу,алынған білімді ғылыми зерттеу жұмыстарында қолдана білу, креативті ойлау және шығармашылық мәселелерді шешуде компетентті болу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Басқару шешімдерін қабылдау мақсатында компанияныңфункционалдық стратегияларды талдай білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Басқару қызметінде экономикалық талдаудың арнайы және маманданған әдістерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Келешектегі қызметте стандартты ситуацияларды таңдауа кәсіптік дағдыларға ие болу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическоепособие. М.: Финансы и статистика,2007. 316с. 2. Алексейчук А.Е., Гамбарян Х.П., Микулич Л.И. Управление знаниями исистемы автоматизации проектирования. М.:МИСИ, 2009.-106с. 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 2009. - 416с. 4. Аркин П.А., Рогова Е.М., Соловейчик К.А. Управление развитием технологических ресурсов хозяйственных систем. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2013. 5. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: учебное пособие. М.: "Юристъ", 2010. -288с.