Өндірістік менеджмент

Сипаттама: Курс нарықтық жағдайдағы кәсіпорынның теориясы мен практикасы туралы түсінік береді. Бұл пән өндірістік процестің тұжырымдамасын және оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін қарастырады. Өндірістік менеджмент басқарушылық пәндер циклында ерекше орын алады, өйткені ол жасанды білім беру жүйесіндегі ұйымдастыру жүйелерінің тұжырымдамасын қалыптастырады. Өндірістік процестің тұжырымдамасын және оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін қарастырады.Өндірістегі жоспарлау және процестердің стратегиясы тұтас жүйе ретінде ортақ қатынастарда қарастырады. Курс қамтиды: басқару шешімдерін, олардың біліктілігі мен талдауын; нарықтық стратегияны қалыптастыру және қалыптастыру қағидалары; кәсіпорындардың ресурстары мен оларды бағалау; инновациялық менеджмент және оның мақсаттарын

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Оқу барысында алған теориялық білімдерін нақты бір мәселені шеше басқарудың қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы. Өндірісті ұйымдастыру пәні өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады.
Міндет
  • - ҚР-ның нормативті құқығының мүлікті бағалауды игеруі; - жылжымайтын мүліктің бағаларының түрлерін игеру; - жылжымайтын мүліктің қағидаларын және рәсімін бағалауды игеру; - жылжымайтын мүлікті бағалауды және таңдау түрлерін игеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жаратылыстану ғылымдары облыстық базалық білімдерін меңгіру (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) тәртібі, мәдени ойлау және ой-өрісіті кеңейту үшін жеке жоғарғы білімді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазақстан экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Бизнес-үрдісінің басқару үшін ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау үшін және сандықты қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • басқару тиімділігін шығару нұсқасын негіздеу және жетілдіру; басқару қызметі саласы төңірегінде экономикалық арнайы әдістердің ақпараттарын талдау және негізін қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби қызмете осы білімдеріне суйене алу мен қоғам және ойлау, табиғи даму заңын түсінеді және біледі
Негізгі әдебиет
  • 1. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с 2. Гранецкий В.Н., Удовицкая Е.Ю., Туленденов Р.С. Организация, планирование и управление предприятиятием. Учебное пособие. Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2012 – 115 с. 3. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство ПРИОР, 1998. – 384с. 4. Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник / К.А. Грачева, М.К. Захарова, Л.А. Одинцова и др. – М.:Высш. шк. , 2013. 470с. 5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 345с.