Сапа менеджменті

Сипаттама: Сапа менеджменті саласындағы негізгі түсініктер мен негізгі процестерді зерттеу сапа менеджментінің теориялық аспектілерімен танысуды және отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде оларды практикалық қолдануды қамтиды. Пәндерді зерделеудің өзектілігі индустриялық-инновациялық экономиканың қажеттіліктеріне байланысты, онда кәсіпорындардың табысты қызметі олардың өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігіне негізделеді. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің негізі - оның сапасы, оның тұрақтылығы кәсіпорындарда сапалы жүйелерді енгізу арқылы қол жеткізіледі және өнімнің сертификаттау және сапа жүйелерімен расталады

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • студенттерде басқарудың заманауи концепциясы сияқты сапаны басқару туралы тұтас жүйелік көріністі, сонымен қатар отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде жұмыс, қызмет көрсету, өнім сапасын басқару саласындағы икемділік пен дағдыны қалыптастыру болып табылады
Міндет
 • - өнімнің тұтынушылық қасиеттерін сипаттайтын негізгі түсініктерін анықтау; - өнім мен үрдістердің сапа көрсеткіштерін қарау; - өнімнің (қызметтің) сапасын басқару жүйесін зерттеу; - кәсіпорындарда сапаның қызметіне және дамуына әсер ететін факторларды зерттеу; - МС ISO 9000 бойынша сапа менеджменті жүйесін енгізу; - сапаны басқарудың стратегиялық әдістері; - өнімнің сапасын бақылау түрлері мен ерекшеліктерін зерттеу; - өнімді стандарттау және сертификаттау үрдістерін сараптау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жаратылыстану ғылымдары облыстық базалық білімдерін меңгіру (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) тәртібі, мәдени ойлау және ой-өрісіті кеңейту үшін жеке жоғарғы білімді қалыптастыру
 • Қоғамда болып жатқан, басқа үрдістермен олардың байланысын, заманауи әлемде экономикалық үрдісттердің коп түрлілігін түсінеді
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қазақстан экономиканың заманауи басқарма талабына сәйкес, тәжірбиелік дағдылары мен теориялық білімін меңгеру
 • Халықаралық стандарттың сапасы мен мемлекеттік облыстағы білімін меңгерген
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Бизнес-үрдісінің басқару үшін ақпаратты қолдану мен сапалы әдістемелік талдау үшін және сандықты қолдану қабілеті
 • Басқарушылық теңестіру дайындау мақсатында компанияның өзара байланыс стратегиясының атқарымдарының талдауын меңгерген
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Басқару тиімділігін шығару нұсқасын негіздеу және жетілдіру; басқару қызметі саласы төңірегінде экономикалық арнайы әдістердің ақпараттарын талдау және негізін қолдану
 • Кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыру жағдайында әлеуметтік және экономикалық бағалауын меңгерген
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кәсіби қызмете осы білімдеріне суйене алу мен қоғам және ойлау, табиғи даму заңын түсінеді және біледі
 • Алдағы қызметі төңірегінде стандарттық ахуалын шешуде кәсіби аргументтік қабілеттерін меңгереді
Негізгі әдебиет
 • 1. Закон Республики Казахстан «О стандартизации» от 05.10.2018 г. №183-VI. 2.Закон Республики Казахстан "О техническом регулировании" от 09.11.2004 г. №603-II. 3. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 07.06.2000 г.№53-II. 4. Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» от 04.05.2010 г. №274-4. 5. СТ РК ИСО 9000-2007 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 6. СТ РК ИСО 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования». 7. СТ РК ИСО 19011-2011 «Рекомендации по аудиту систем менеджмента».