Қайта өңдеу және кәдеге жарату

Сипаттама: Өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жарату, залалсыздандыру және көму негіздері пәні адамның тіршілік ортасымен (өндірістік, тұрмыстық, қалалық, табиғи) қауіпсіз әрекеттесу тәсілдерін, төтенше жағдайларда шаруашылық нысандарының тұрақты қызмет етуін, зиянды факторлардан қорғау сұрақтарын, қалдықтардың пайда болуы, оларды залалсыздандыу әдістері және қайта пайдаға асыру мен көму тәсілдерін меңгеруге негізделген.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жарату, залалсыздандыру және көму негіздері» пәнін оқытудың басты мақсатына өнеркәсіптік қалдықтардың негізгі топтарын, оларды залалсыздандыру, көму және қайта пайдалану мәселелерін техникалық және технологиялық шешуді, сонымен қатар қорымдар, полигондар мен көму бөліктерінің маңындағы аумақтардың экологиялық қауіпсіздігін айқындаудың дағдыларын қалыптастыру жатады.
Міндет
  • -қалдықтар және оларды ретке келтіруші шараларды сипаттайтын нормативті және заңды құжаттарды; -қалдықтың негізгі түрлері мен олардың қасиеттерін, қалдықтарды зиянсыздандырудың технологиялық қағидаларын; -пайдаға асырудың негізгі қағидалық сұлбалары мен олардың тиімділігін; -қалдықты көму сұлбалары мен әдістерін; -қорымдар мен полигондарды жобалаудың негізгі қағидаларын; -көмілген материалдарды қорғау мен сақтаудың инженерлік әдістерін ұйымдастыруды; -полигондарды қадағалау мен бақылау жүйелері мен әдістерін оқып үйренуі қажет.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу керек: нормативті-техникалық әдебиеттерді қолдануы; қалдықтардың қолайсыз ерекшеліктерін талдау мен бағалау және оларды жіктеу; - өнеркәсіптік қалдықтарды қайта пайдалану, зиянсыздандыру және сақтау технологияларының қауіпсіздігін, тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыздандыратын оңтайлы инженерлік шешімдерді таңдау және дәлелдей білу; - өнеркәсіптік қалдықтарды тиімді пайдалануы бойынша есептерді шешуді және анықтау; - екінші дәрежелі шығарындылардың қалыптасуын ескермейтін пайдаға асырудың технологиялары, қондырғылары мен сұлбаларын таңдау; - өнеркәсіптік қалдықтарды кешенді пайдаланудың тиімді технологияларын нақты өнеркәсіпке бейімдеу мүмкіндігін таңдау.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • методов и схем захоронения отходов; - основных принципов проектирования могильников и полигонов; - инженерным способам организации защиты и хранения захороненных материалов; - методов, систем контроля и наблюдения за полигонами
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау, соның ішінде өндірістік қалдықтарды залалсыздандыру, қайта кәдеге жарату және көмуге қатысты әлеуметтік-экологиялық жүйелердің проблемалары туралы көзқарасы болуы керек
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • зиянды және нормативтік-құқықтық база, техникалық және жобалық құжаттаманы, эксперименттік-зерттеу жұмыстарын және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен еңбек қорғауға қатысты барлық аспектілерде бақылауды, әзірлеу мен құрастыруды ұйымдастыру және жүргізу мәселелерінде құзыретті болу керек.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • анализ фактического материала; - идентификации отходов; - расчетно – аналитической оценки мероприятий с отходами
Негізгі әдебиет
  • 1 Адрышев А.К. Основы утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных отходов: Конспект лекций.-Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2007.-206 с 2 Валейжес С.Я. Основнык способы утилизации и переработка вторичных ресурсов, М.: Металлургия, 1988. 3 Временная инструкция 4 С.С. Тимофеева «Введение в безопасность жизнедеятельности». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 – 375 с. 5 Т.А. Трифонова; Н.В. Селиванова, Н.В. Мищенко. «Прикладная экология», -М.: Академический проспект –Традиции, 2005. -382 с.