Машина жасаудың негіздері

Сипаттама: Пән қолданыстағы және жаңадан пайда болатын жалпы ережелерді, заңдылықтар мен қағидаттарды біртұтас тұтас біріктіру құралы болып табылады, олар машиналардың барлық түрлерін құру кезінде және типтік өлшемі, конструктивтік орындалуы және басқа да ерекшеліктері бойынша даралығына қарамастан. қолданылуы мүмкін. Машиналарды құрастыру және жасау процестерінің техникалық жағы туралы, осы процестерді жүргізу үшін тәсілдер мен құралдар туралы түсінік береді, болашақ маманды біліммен, іскерлікпен және оларды тиімді жүзеге асыру құралдарымен қаруландырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Білім алушыларды машиналардың тораптары, агрегаттары мен жүйелерінің құрылысымен және жұмысымен таныстыру
Міндет
 • Білім алушылардың машиналардың құрылысының теориялық негіздері жөнінде дағдысын алуы
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Алған білімдері мен іскерліктерін тәжірибеде және басқа пәндерді оқуда қолдану
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алған білімдері мен іскерліктерін тәжірибеде және басқа пәндерді оқуда қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Машиналардың құрылысы мен техникалық сипаттамалары туралы пайымдауларды қалыптастыру шеберлігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимылда қойылған міндеттерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ұқсас пәндерді оқу кезінде дағдыларды алу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Машиналардың жалпы құрылысы. Қозғалтқыштың жалпы құрылысы, қозғалтқыштың негізгі параметрлері
 • Қозғалтқыштың механизмдері мен жүйелері
 • Электр тогының көздері
 • Трансмиссияның түйіндері мен агрегаттары
 • Басқару жүйелері
 • Аспа
 • Көтеру жүйесі. Доңғалақтар
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Машиналардың жалпы құрылысы. Қозғалтқыштың жалпы құрылысы, қозғалтқыштың негізгі параметрлері
 • Қозғалтқыштың механизмдері мен жүйелері
 • Электр тогының көздері
 • Трансмиссияның түйіндері мен агрегаттары
 • Басқару жүйелері
 • Аспа
 • Көтеру жүйесі. Доңғалақтар
Негізгі әдебиет
 • 1. Иванов А.М. Основы конструкции современного автомобиля. — М. ООО «Издательство «За рулем», 2012. — 336 с.: ил.
 • 2. Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. Учебник для ВУЗов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 528 с.
 • 3. Яковлев В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля. – М.: «Третий Рим», 2008 -78 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 4. Крупин О. А. Автомобили УАЗ и их модификации. Руководство по эксплуатации. Издание второе. – Ульяновск, 2007. – 112 с.
 • 5. Стуканов В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий. – М.: «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2011 – 196 с.