Оптоэлектрондық сенсорлар

Сипаттама: «Оптоэлектрондық сенсорлар» курсы шеңберінде студенттер оптоэлектрондық сенсорлардың конструкциясы, жұмыс істеу принциптері және параметрлері туралы біледі. Курс сондай-ақ оптикалық-оптикалық байланыс желілеріндегі оптоэлектрондық сенсорларды пайдалану және оптоэлектрондық байланыс желілерін жобалау кезінде элементтік базаны таңдау мәселелерін қамтиды. Курс оптоэлектрондық сенсорлардың параметрлерін эксперименталды анықтау әдістерін зерттеуді қамтиды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • 1) талшықты оптика құрылымы, параметрлері және қасиеттерімен танысу. 2) Оптоэлектрондық сенсорлардың түрлері, қасиеттері және пайдалануы 3) телевизиялық сигналдарды беру әдістерімен танысу. 4) Электрондық сенсорлардың параметрлерін эксперименттік анықтау әдістерінде оқыту
Міндет
  • Студенттерді желінің техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптарды басшылыққа ала отырып, талшықты-оптикалық байланыс желілерін жобалауда оптоэлектрондық сенсорларды таңдауға үйрету. Оқушыларға оптоэлектрондық сенсорларды қалай орнатуға және олармен қалай жұмыс істеуді үйрету. Белсенді және пассивті оптоэлектрондық сенсорлардың параметрлерін эксперименталды түрде анықтауға үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1) талшықты оптика құрылымы, параметрлері және қасиеттерімен танысу. 2) Оптоэлектрондық сенсорлардың түрлері, қасиеттері және пайдалануы 3) телевизиялық сигналдарды беру әдістерімен танысу. 4) Электрондық сенсорлардың параметрлерін эксперименттік анықтау әдістерінде оқыту
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1) Белгілі бір техникалық проблеманы шешуде пайдалану үшін оптоэлектрондық сенсорларды таңдау мүмкіндігі. 2) Оптоэлектрондық сенсор орнату дағдылары 3) Оптоэлектрониканың эксперименттік элементтерінің негізгі параметрлерін анықтау мүмкіндігі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Талшықты-оптикалық байланыс жүйелерінің техникалық мүмкіндіктерін және сенсорларды таңдауға байланысты шектеулер туралы идеяларды қалыптастыру. Талшықты-оптикалық байланыс элементтерімен жұмыс жасағанда технологиялық стандарттарды ұстанудың маңыздылығын түсіну және техникалық персоналдың рөлі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Талшықты-оптикалық байланыс жүйелерін жобалау кезінде жасалған техникалық шешімдерді таңдауды негізді түрде дәлелдеу мүмкіндігі. Оптоэлектрондық байланыс желілерінің компоненттерін таңдаудан туындайтын техникалық талқылаулар өткізу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Зерттелетін пән бойынша техникалық құжаттамамен және материалдарды іздестіру дағдыларымен (техникалық әдебиеттермен) өзіндік жұмыс дағдысын дамыту. Датчиктерді орнатумен және сенсорлық параметрлерін тәжірибелік анықтаумен байланысты практикалық тәжірибені алу.
Негізгі әдебиет
  • 1)H.D. Ford at all: Fibre sensor course: Optical fibre sensors. Politechnika Warszawska, Warszawa, 1995. 2) M. Szustakowski: Szkoła: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne COE 1992. Czujniki światłowodowe. Zegrze, 1992. 3) K. Perlicki: Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych. WKŁ, Warszawa 2002.