Мехатрондық жүйелерді жобалау

Сипаттама: «Мехатроникалық жүйелерді жобалау» пәні бойынша студенттер механика жүйелерінің интеграциясының құрылымы мен қағидаттары, жұмыс қағидалары мен мехатрондық жүйелердің жеке түйіндерін моделдеу және модельдеу әдістерімен танысады. Курсты аяқтаған кезде студенттер заманауи компьютерлік дизайн құралдарын пайдалана отырып, механика жүйелерін жобалау әдістерімен шұғылданады және механика жүйелеріне арналған бағдарламалық жасақтама әзірлеуде дағдыларды меңгереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Механикалық жүйелерді жобалауға қабілетті мамандарды даярлау. «Мехатроникалы жүйелерді жобалау» курсын бітірген студенттер механика жүйелерін жобалау әдістерімен танысып, механикалық жүйелер мен жүйелердің жекелеген түйіндерінің математикалық модельдерін құра білуі керек, механика жүйелерін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау үшін арнайы CAD-жүйелерін пайдалана білуі керек.
Міндет
  • Студенттерге механикалық жүйелерді нақты техникалық проблеманы шешудің жарамдылығын бағалауға үйрету. Компьютерлік дизайн әдістерін және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу әдістерін қолдана отырып, мехатронды құрылғыларды жобалау, құру және бағдарламалауды үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пәндерді игерген түлек: 1. білуі керек: - мехатрондық жүйелерді қолдану салалары; - мехатроникадағы олардың құрылысы мен терминологиясы туралы түсінік; 2. Мехатрондық жүйелердің қалыптасу кезеңдерін білу, олар туралы білу қазіргі заманғы мехатрондық қондырғыларды жобалау, пайдалану және жөндеу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • «Мехатрондық жүйелерді жобалау» курсын бітірген студент: - механика жүйелерінің қажетті түрлерін таңдау; - олар үшін басқару әдістерін және жүйелерін айқындау; - механика жүйелерін жобалау үшін АЖЖ жүйелерін пайдалана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Курс механика жүйелерінің тарихы, қазіргі жағдайы мен даму үрдістері және оларды дамыту құралдары туралы идеяларды қалыптастырады. Оқу барысында студенттер мехатрондық жүйелердің көлемін және оны кеңейту перспективаларын түсінеді. Курстың аясында студенттер мехатрондық жүйелерді дамытуға байланысты уақыт пен материалдық шығындарды бағалауды үйренеді.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • «Мехатрондық жүйелерді жобалау» курсы барысында студенттер ұжымда жұмыс істеу тәжірибесін жинақтап, ұжымдық талқылауға қатысады. Бұл тәжірибе әріптестермен қарым-қатынас дағдыларын дамытады және нақты техникалық мәселелер бойынша олардың көзқарастарын дәлелдеуге мүмкіндік береді.