Материалдардың беріктілігі

Сипаттама: Материалдарды беріктікке енгізу. Материалдардың берік қасиеттерін қарастыру. Жүктеменің қарапайым күйлерінде, рұқсат етілген жүктемелерде немесе өлшем өзекшелерде ішкі күштерді зерттеу. Кернеу немесе деформация жағдайын талдау. Кернеудің немесе деформацияның кеңістіктік мәселелерін қарастыру. Стресстік гипотезаларды зерттеу.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер