Сигналдарды сандық өңдеу

Сипаттама: Сигналдарды сандық өңдеу.Дискретті сигналдардың математикалық моделі. Дискретті жүйенің жібермелі функциясы және жиілік сипаттамасы. Фурьенің дискретті түрлендірілуінің негізіндегі фильтрацияның сандық сигналдарының алгоритмі

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Курстың мақсаты: уақыт бойынша сигналдарды дикреттеу базалық сұрақтары, олардың сандық түрі, сандық фильтрлеу, спектрлі корреляциялық талдау, спектрлерді түрлендіру және ауыстыру, сигналдарды көп каналды байланыс жүйесінде және көп каналды тілме талдау-зерттеуде сандық өңдеу әдісін қолдану. Сонымен қатар пәнді оқуда сигналдарды сандық өңдеу апаратты-бағраламалаудың әдістері мен тәсілдері болып табылады
Міндет
  • Пәнді толық меңгеріп биткенен кейін білім алушылар ары қарай жұмыс жасауға қажет білім, қабілет және тәжерибелік дағдыларды иемденуді білу қажет
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өздігінен оқу, бақылау, интелектуалды, мәдени, физикалық және кәсіби өздік даму және өздігінен тәсілмен құралдарды таңдап білім алу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Заманауи қоғамның дамуына, ақпаратты алу, өндеу, сақтауға және коммуникативті мақсаттарды шешетін ақпараттық технологиялар мен заманауи техникалық құралдардың маңыздылығы мен негізін түсінуін көрсету. шешілетін негізгі тәсілдерді игеру,
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Команда мүшесінде жеке тиімді жұмыс істеп, жеке топтарды басқару білімділігін көрсесте білу, жеке жауапкершілікті қолдана білу, кәсіби этика мен ережелерді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Кәсіби ортада және бүкіл қоғамда қатынас жүргізу, сонымен қатар шетеле тілді меңгеріп сол тілде қатынаса білу; қалаыптасқан және жаңатехникалық құжаттандыру сараптау мен жасау; Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар саласында комплексті және инженерлік қызмет нәтижесін нақты түрде баяндау және қорғау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Радиоэлектроникалық техникалық құралдардың, компьютерлік желілерді, байланыс және жүйелерді құрастыру, құрылысын өткізу, жобалау негізі; - радиоэлектронды құрылғылар және электр байланыс жүйелерiнiң пайдалануын және жобалау кезінде стандарттау, метрологиялық және тiршiлiк әрекетiнiң қауiпсiздiгiнiң қамтамасыз ету; - телекоммуникациялық жүйелердегi ақпарат қорғаудың техникалық және программалық-математикалықнегіздері;
Негізгі әдебиет
  • Пухальский Г.И. Цифровые устройства. Санкт-Петербург. Политехника, 1996. 2 Новожилов О.П. Основы цифровой техники. –М.: РадиоСофт, 2004. 3 Пухальский Г.И. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах. –М.: Радио и связь,