Топырақ тану

Сипаттама: Зерттеу кезінде топырақтану мәселелері мен ұғымдарын, жер бедерінің геологиялық құрылымы мен оларға сәйкес келетін аналық поролдардың топырақ түзілуінде рөлін, географиялық таралу заңдылықтарын, топырақтың басты қасиеттерінің қалыптасу мен дамуын, тиімді құнарлылығын арттыруды, топырақтың генетикалық және агрономиялық ерекшеліктері туралы дұрыс түсінікті, өсімдіктер мен топырақ арасындағы байланыс және олардың орман өсуіне әсерін қарастырылады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • 1. Модульдік білім беру бағдарламасы топырақтану пәні ғылыми-инновациялық дамыту мақсаты- ауылшаруашылығында пайдалынатын топырақтың су режимін қалыптасу жағдайларында топырақтың құнарлығын сақтау және қайта қалпына келтіруде нақтылы белгілеу, негізгі ғылыми-инновациялық бағыттарын қазіргі заман талабына сай анықтау, ұзақ жылдар даму жоспары бойынша іске асыру, жекешеліндіру өндірісі даму бағытын ғылыми теориялық негіздері тұрғыда зерделеу, индустральді-инновациялық ауылшаруашылығындағы өндірістер секторының экономикалық жағдайын және экономикалық-техникалық дамуын, финанстық-экономикалық базасын нарықтық жағдайға сәйкестендіру, институциалды өзгерістерді уақытында іске асыру болады.
Міндет
  • 1. Пәннің міндеті халық шаруашылығының барлық ауылшаруашылығында пайдалынатын топырақтың құнарлығын сақтау және қайта қалпына келтіруде ғылыми –инновациялық зерттеу тәсілдерін топырақтану негіздерін және аймақтық инновациялық даму бағытын жете меңгеруге міндетті және қолдану дағдыларын зерделеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Ауылшаруашылығында пайдалынатын топырақтың құнарлығын сақтау және қайта қалпына келтіруде ғылыми-инновациялық технологиялық процестерінің топырақтану негіздерін қазіргі заманға сай жетілдіру мақсатын және міндеттерін
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Ауылшаруашылығында пайдалынатын топырақтың құнарлығын сақтау және қайта қалпына келтіруде процестердің, индустральді-инновациялық экономикалық жағдайын және экономикалық-техникалық дамуын топырақтану негіздерін пайдалану, аталған бағдарларына арналған процестерді бағалауды
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Әр түрлі ауылшаруашылығында пайдалынатын топырақтың құнарлығын сақтау және қайта қалпына келтіруде, негіздерін және базасын нарықтық жағдайға сәйкестендіру; - ауылшаруашылығында пайдалынатын топырақтың құнарлығын сақтау және қайта қалпына келтіруде топырақтану пәнінің теориялық негіздерінің институциалды өзгерістерін уақытында іске асыру;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Ауылшаруашылығында пайдалынатын топырақтың құнарлығын сақтау және қайта қалпына келтіруде топырақтану негіздерін және экологиялық, биотехнологиялық, және басқа да деректерді жинау, талдау және қорытындылау; – меңгерілген ғылыми-жаратылыстану және арнаулы биоэкологиялық білім негізінде ауылшаруашылығында пайдалынатын топырақтың құнарлығын сақтау және қайта қалпына келтіруде топырақтану негіздерін ғылыми-инновациялық дамыту жұмыстарын міндеттерін тұжырымдау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Топырақтану негіздерін ғылыми-инновациялық іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – топырақтану негіздерін теориялық жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті
Негізгі әдебиет
  • 1. Физическая география Казахстана /Е.Н. Вилесов, А.А. Науменко, Л.К. Веселова, Б.Ж. Аубекеров; под общ. ред. А.А. Науменко: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 362 с. 2. Горбылёва А.И., Андреева Д.М., Воробьёв В.Б., Петровский Е.И. Почвоведение с основами геологии. Мн. ООО «Новое знание», 2002г. 3. Васильев И.П., Туликов А.М., Баздырев Г.И. и др. Практикум по земледелию. Учебное пособие. – М.: Колос, 2004г. – 424с.:ил 4. Агропочвоведение./Под.ред. Картамышева Н.И. Муха В.Д. и др. – М.: Колос, 2003г. – 528с.:ил