Егіншілік пен өсімдік шаруашылығы

Сипаттама: Қазақстан топырағының негізгі типтері және олардың құнарлылығын арттыру және тиімді пайдалану жолдарын, органикалық және минералды тыңайтқыштардың түрлерін, климаттық жағдайларға, егістіктің эрозиялық қауіптілігі мен ластануына байланысты ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу жүйесін құру тәсілдерін, ауыспалы егісті құру принциптерін, егіннің қалыптасу шарттарын, сондай-ақ негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясының тәсілдері оқытады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • ауылшаруашылығында пайдалынатын Ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологияларын нақтылы белгілеу, негізгі ғылыми-инновациялық бағыттарын қазіргі заман талабына сай анықтау, ауылшаруашылығында пайдалынатын ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологиялары ұзақ жылдар даму жоспары бойынша іске асыру, жекешеліндіру өндірісі даму бағытын ауыл шаруашылығының өсімдік өнімдерін пайдалануда ғылыми теориялық негіздері тұрғыда үйлестіру
Міндет
 • міндеті халық шаруашылығының барлық ауылшаруашылығында пайдалынатын ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологияларын ғылыми –инновациялық зерттеу тәсілдерін және аймақтық даму бағытын жете меңгеруге міндетті
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • әр түрлі ауылшаруашылығында ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологиялары негіздерін және базасын нарықтық жағдайға сәйкестендіру; - ауылшаруашылығында пайдалынатын ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологиялары теориялық негіздерінің институциалды өзгерістерін уақытында іске асыру;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • ауылшаруашылығында пайдалынатын ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологиялары негіздерін және экологиялық, биотехнологиялық, және басқа да деректерді жинау, талдау және қорытындылау; – меңгерілген ғылыми-жаратылыстану және арнаулы биоэкологиялық білім негізінде ауылшаруашылығында пайдалынатын ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологиялары негіздерін ғылыми-инновациялық дамыту жұмыстарын міндеттерін тұжырымдау;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, қырда өтетін, зертханалық және эксперименттік ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологиялары негіздерін теориялық ғылыми-инновациялық зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық анализ және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологиялары негіздерін ғылыми-инновациялық іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • ауылшаруашылық өндірісінің заманауи технологиялары негіздерін теориялық жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті
Негізгі әдебиет
 • Агропочвоведение./Под.ред. Картамышева Н.И. Муха В.Д. и др. – М.: Колос, 2004г. – 528с.:ил
 • Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И.и др. Земледелие. – М.: Колос, 2005г. – 552с.:ил.
 • Васильев И.П., Туликов А.М., Баздырев Г.И. и др. Практикум по земледелию. Учебное пособие. – М.: Колос, 2004г. – 424с.:ил
 • Технология производства продукции растениеводства. Учебное пособие для вузов /МГАУ им.В.П.Горячкина. – М.: Агроконсалт, 2004. – 164с.
 • Фирсов И.П., Соловьев А.М., Трифонова М.Ф. Технология растениеводства. – М.: Колос, 2004г. – 472с.:ил.
 • Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия. – М.: Колос, 2005г. – 584с.