Екпе ормандар

Сипаттама: Әр түрлі табиғи-климаттық және орман өсіру жағдайларына және орман өсіру мақсаттарына сәйкес ағаш тұқымдарын өндіру және іріктеу жағдайлары бойынша орман екпелерін аудандастыру негізінде неғұрлым өмір сүруге төзімді, ұзақ мерзімді және жоғары өнімді екпелер құру үшін орман екпелер өндірісін дұрыс жоспарлау саласында білімді қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • "Орман екпелері" пәнін оқытудың мақсаты 5В080700 "Орман ресурстары және орман шаруашылығы" мамандығы бойынша орман дақылдары өндірісін дұрыс жоспарлау, өмір сүруге төзімді, ұзақ мерзімді және жоғары өнімді екпелер құру саласында орман дақылдары жұмыстарын өсіру жағдайларына байланысты аудандастыру қажет, яғни әртүрлі табиғи-климаттық және орман өсіру жағдайларында орман құру үшін ағаш тұқымдарын таңдау, сондай-ақ ағаш шикізатын орман өсіру мақсаты болып табылады
Міндет
  • Пәнді оқу барысында болашақ орман шаруашылығы ісі бакалавры орман типологиясының теориялық негіздерін; орман дақылдары алқаптарының түрлері мен санаттарын; орманды қалпына келтіру мен орман өсірудің негізгі бағыттарын; орман дақылдарын құру әдістері мен тәсілдерін меңгеруі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • меңгеруі керек: орман дақылдары үшін ағаш және бұта түрлерінің ассортиментін қалыптастыру; орман екпелерінің жобасын құру; орман дақылдарын құрудың агротехникасын әзірлеу; орман дақылдарын құрудың техникалық-экономикалық шығындарын есептеу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • орман дақылдары үшін ағаш және бұта түрлерінің ассортиментін қалыптастыру; орман дақылдарының жобасын құру; орман дақылдарын құрудың агротехникасын әзірлеу; орман дақылдарын құруға арналған техникалық-экономикалық шығындарды есептеу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Искаков С.И., Кентбаев Е.Ж. Проект лесных культур. Методическое указание по курсовому проектированию для студентов лесохозяйственных специальностей. КазНАУ, Алматы, 2005.
  • 2 Лесной кодекс Республики Казахстан. Алматы. Изд-во "Юрист". 2003.
  • 3 Медведев А.Н. Научно-экологические основы и практические рекомендации по лесовосстановлению и лесоразведению в подпоясе еловых лесов Северного Тянь-Шаня. Изд-во КазНАУ. Алматы, 2004.
  • 4 Основные положения ведения лесного хозяйства по областям Республики Казахстан. РГКП "Казахское лесоустроительное предприятие". Алматы, 2006.
  • 6 Правила проведения мероприятий на участках государственного лесного фонда по воспроизводству лесов и лесоразведению в Республике Казахстан. Приказ по Комитету лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК от 03.12.2004, N 258.
  • 7 Правила перевода угодий, не покрытых лесом, в угодья, покрытые лесом, в государственном лесном фонде. Приказ по Комитету лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК 17 января 2005 года № 12.