Орман ботаникасы

Сипаттама: Онтогенездің әр түрлі кезеңдеріндегі өсімдіктер құрылысының ерекшеліктерін, олардың биологиясын, өсімдіктер әлемінің жіктелуі мен алуан түрлілігін, филогенетикалық қатынастарды, өсімдіктердің ортамен өзара қатынасын, олардың таралуы мен өсімдік түзілуінің мәнін зерттеумен байланысты сұрақтар шеңберін қамтиды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқытудың мақсаты болып, орман экожуйесіндегі әртүрлі өсімдіктерінің биологиясы мен систематикасын оқыту.
Міндет
 • осы мамандықтың негізін қалайтын пәнді толығымен жеткізу
 • өсімдіктерді жүйелеу әдістерін меңгеру;
 • Геоботаника және фитогеография элементтерімен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • өсімдіктердің құрылысын және олардың метафорфозалары, көбею түрлері, осы заманғы өсімдік әлемінің жүйеленуін, фитогеография мен геоботаниканың элементтерін;
 • өсімдіктердің құрылысы және олардың метаморфоздары;
 • өсімдіктердің көбею түрлері;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • ботаника пәнінде алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдана білуі қажет
 • жекелеген органдар мен өсімдіктерге морфологиялық талдау жүргізу, өсімдіктердің метаморфоздарын талдау, олардың табиғатын тану;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • ботаника пәні орман қорлары және орманшылық мамандығының ең басты бапалдағы екенін түсінулері қажет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • жұмыста маңызды мәселелерді дұрыс әрі жылдам шешуі қажет, коллективты басқара білулері қажет
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • - өсімдіктердің тіршіліктік түрлерін айыра білуді, өсімдіктердің жекелеген мөлшеріне морфологиялық талдау жасап, олардың метаморфозоларын талдай біліп, олардың табиғатын тани білуді.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Орман ботаникасы биологиялық ғылым ретінде. Орман ботаникасының даму тарихы. 1. Ботаника және Дендрология туралы түсінік. Ботаника бөлімдері. 2. Өсімдіктердің табиғаттағы және адам өміріндегі маңызы. 3. Ботаника мен дендрологияның дамуы.
 • Өсімдік клеткасының құрылымы. 1. Өсімдіктер жасушалары құрылысының ерекшеліктері 2. Протопластың негізгі химиялық компоненттері 3. Цитоплазма 4. Ядро. Ядро мен жасушаны бөлу. 5. Протопласт туындылары.
 • Өсімдік ұлпалары. 1. Ұлпалардың жалпы сипаттамасы және жіктелуі. 2. меристемалық ұлпалар 3. қорғаныш ұлпалар 4. механикалық ұлпалар 5. өткізгіш ұлпалар 6. паренхималық ұлпалар
 • Жоғары өсімдіктердің вегетативтік органдары. 1. Тамыр және оның функциялары. Тамырдың метаморфоздары. 2. Побег және побег жүйесі. 3. Сабақ. 4. Жапырақ.
 • Гүл өсімдіктерінің генеративтік органдары. 1. Гүл. Гүлдің бөліктері. 2. Гүлдену және олардың жіктелуі. 3. Жемістер және олардың жіктелуі. 4. Тұқым және тұқымдардың жіктелуі. 5. Жемістер мен тұқымдардың таралуы.
 • Өсімдіктердің көбею түрлері. 1. Өсімдіктердің көбеюі. Өсімдіктердің жыныссыз және жыныстық көбеюі 2. Даму фазаларының кезектесуі.
 • Гүл өсімдіктерінің өсуі және дамуы. 1. Өсімдіктердің өсуіне сыртқы орта факторларының әсері. 2.өсу стимуляторлары. 3.Өсімдіктердің өсу қозғалысы.
 • Геоботаника. Өсімдік қоғамдастықтары. Геоботаника негіздері. Өсімдіктер географиясы. Ареалдар туралы ілім. Флор туралы түсінік. Өсімдік қоғамдастықтары. биогеоценозы (экожүйе). Местообитание (биотоп). Түр құрамы.
 • Өсімдіктердің жүйеленуі. 1. Жүйедегі зерттеу әдістері. 2. Түр туралы түсінік. Өсімдіктерді жүйелеудің мақсаты мен міндеттері. Өсімдіктер систематикасының бөлімдері. Өсімдіктерді жүйелеудің заманауи әдістері. Таксономиялық категориялар мен таксондар. Бинарлық номенклатура.
 • Жоғары даулы өсімдіктердің жүйеленуі. Доядралық организмдер-Procariota. Доядерлік организмдердің жалпы сипаттамасы және жіктелуі.
 • Саңырауқұлақтар, қыналар. Саңырауқұлақтар. Саңырауқұлақтар жасушаларының құрылымы. Саңырауқұлақтардың жіктелуі. Саңырауқұлақтардың көбеюі Негізгі өкілдер және олардың маңызы. Лишайники, организмдердің симбиотикалық тобы ретінде. Морфологиялық құрылым түрлері. Лишайниктердің көбеюі. Табиғаттағы және адам өміріндегі лишайниктердің маңызы. Орман фитоценоздарының компоненті ретінде қыналар.
 • Балдырлар, мүк. Балдырлар. Жалпы сипаттамасы. Жіктелуі. Таллом және балдырлар жасушаларының құрылысының ерекшеліктері. Орман экожүйесіндегі балдырлардың рөлі. Мүк өсімдіктердің эволюциялық дамуындағы тұйық бұтақ ретінде. Жіктелуі. Құрылым мен көбею ерекшеліктері Ұрпақтардың ауысуы және ядролық фазалардың ауысуы . Адам өміріндегі және табиғаттағы мхтардың маңызы. Мүк, топырақ индикаторлары ретінде.
 • Плаундар, қиғаш шоқшабас құйрық. Плаун тәрізді өсімдіктер, олардың құрылысы мен өмірлік даму циклінің ерекшеліктері. Хвощевидные. Спорофит құрылысының ерекшеліктері. Дала құйрығының мысалында дамудың өмірлік циклі. Хвощевидтердің өкілдері, олардың табиғаттағы және адам өміріндегі рөлі. Қиғаш шоқшабас. Қиғаш шоқшабас спорофиті құрылысының ерекшеліктері. Өсімдік әлемінің эволюциялық дамуындағы жоғары даулы өсімдіктердің рөлі.
 • Ашық тұқымдылар жүйелеу. Тұқым өсімдіктерінің жалпы сипаттамасы, олардың жіктелуі. Ашық тұқымды өсімдіктерді дамытудың өмірлік циклі. Қылқан жапырақтылар класының өкілдері және олардың табиғатты қорғау рөлі.
 • Жабық тұқымдарды жүйелеу. Жабық тұқым (гүл) өсімдіктері. Топырақпен қапталған (гүлді) өсімдіктердің жалпы сипаттамасы, олардың шығу тегі және эволюциясы. Кластарға бөлу. Екі жынысты және бір жынысты өсімдіктер арасындағы негізгі айырмашылықтар. Маңызды өкілдер.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Оптикалық микроскоптар. Уақытша препараттар. Құрылғымен және оптикалық микроскоппен, уақытша препараттармен жұмыс істеу ережелерімен танысу, сондай-ақ оптикалық микроскоппен жұмыс істеу нәтижелерін рәсімдеу.
 • Пияздың шырынды қабығының эпидермасының құрылысы. Піскен жемістердің жұмсағы жасушаларында хромопластар.
 • Аспидистра жапырағы эпидермасының жасушалары қабырғасының құрылысы . Ирис жапырағының эпидермасы. Түрлі өсімдіктер жапырақтарының эпидермасындағы талшықтар. Оптикалық микроскопты пайдалана отырып, әр түрлі өсімдіктер жапырақтарының эпидермасындағы Аспидистра және ирис жапырағының эпидермасының қабырғасының құрылысын, сондай-ақ түкті зерттеу
 • Герань сабағының ағаш талшықтары. Оптикалық микроскоптың көмегімен герань сабақтарының ағаш талшықтарын зерттеу
 • Қарағай сабағы Трахеидылары . Оптикалық микроскоп арқылы қарағай сабағының Трахеидіні зерттеу
 • Түрлі өсімдіктер өсінділерінің тамыр жүйелері. Оптикалық микроскопты қолдану арқылы түрлі өсімдіктер өсінділерінің түбірлік жүйелерін зерттеу
 • Ирис тамырының бастапқы құрылысы. Асқабақ тамырының екінші құрылысы. Метаморфизирленген тамырлар. Демонстрациялық материалдарды пайдалана отырып, ирис пен асқабақ тамырларының, метаморфизирленген тамырлардың бастапқы, қайталама құрылысын зерттеу
 • Ағаш және шөпті өсімдіктер сабақтарының бұтақ емес құрылымы. Демонстрациялық материалды пайдалана отырып, ағаш және шөпті өсімдіктер сабақтарының бұтақ емес құрылысын зерттеу
 • Бір жынысты өсімдіктер сабақтарының құрылысы. Бір жапырақты өсімдіктердің дайындалған сабақтарын пайдалана отырып, бір жапырақты өсімдіктердің сабақтарының құрылысын зерттеу
 • Жапырақтың макроморфологиясы . Жапырақтардың гербар үлгілерін қолдану арқылы жапырақтың макроморфологиясын зерттеу
 • Жапырақтың микроскопиялық құрылымы. Жапырақтардың гербар үлгілерін пайдалана отырып,жапырақтың микроскопиялық құрылысын зерттеу
 • Жұпар гүл сабағының макроморфологиясы . Дайындалған жұпар гүлдің бұтақтарын пайдалана отырып, бұтағының макроморфологиясын зерттеу
 • Гүлдің құрылысы. Әр түрлі өсімдіктердің тіркелген гүлдерін пайдалана отырып гүл құрылысын зерттеу
 • Тұқым құрылысы. Жемістердің құрылысы. Әр түрлі өсімдіктердің тұқымдары мен жемістерінің құрылысын зерттеу
 • Ашық тұқымдар бөлімі. Жабық тұқымдар бөлімі. Әр түрлі тұқымдастардан гербар үлгілерін қолдану арқылы бөлімдерді зерттеу
Негізгі әдебиет
 • Яковлев Г.П., Челобитько В.А. Ботаника, Санкт-Петербург, Издательство СПХФА, 2003, 647 с.
 • Громадин A.B., Матюхин Д.Л. Дендрология, Москва, ACADEMIA, 2006, 360 с.
 • Родионова A.C., Скупченко В.Б., Малышева О.Н., Джикович Ю.Н. Ботаника, М., ACADEMIA, 2006, 282 с.
 • Радионова A.C. Лесная ботаника - Лесная промышленность, 2000, 245 с.
 • Ботаника. Учебник для вузов : в 4 т. / П. Зитте, Э. В. Вайлер, Й. В. Кадераит, А. Брезински, К. Кернер ; на основе учебника Э. Страсбургера [и др.] ; пер. с нем. Н.В.Хмелевской, К.Л.Тарасова, К.П.Глазуновой, А.П.Сухорукова. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 368 с.
 • Хржановский В.Г. Курс общей ботаники – М., Высшая школа, 1976, 272с.
Қосымша әдебиеттер
 • Гордеева Т.Н., Круберг Ю.К., Письяукова В.В. Практический курс систематики растений, изд. «Просвещение», М.,2001, 319 с.
 • Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника- М., «Колос», 1972, 432 с.
 • Колесников А.И. Декоративная дендрология. - М., Лесная промышленность, 2004, 703 с.