Ағаш тану

Сипаттама: Ағаш өсімдіктерін, олардың өмір сүруі, өсуі мен дамуын; сүректің макроскопиялық және микроскопиялық құрылысын; сүрек пен қабықтың химиялық және физикалық қасиеттерін зерттейді. Сүректің ақауларын; негізгі орман тұқымдар сүрегінің сипаттамасы және оларды пайдалануын; орман тауарларын жіктеу және стандарттауды оқытады, сондай-ақ ағаш дайындау мен қайта өңдеуден сүрек пен оның қалдықтарын ұтымды және кешенді пайдалануды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Бұл пәнің оқыту мақсаты - мамандарға ағаш өңдеу технологиясы саласындағы инженерлік және зерттеулік қызметке қажетті ағаштану негіздерін үйрету, абзалдық және сүректің міндері сияқты материалдың. Сүректің және тастандының кешенді игерушілікті
Міндет
  • Бұл пәнің оқыту мақсаты - мамандарға ағаш өңдеу технологиясы саласындағы инженерлік және зерттеулік қызметке қажетті ағаштану негіздерін үйрету, абзалдық және сүректің міндері сияқты материалдың. Сүректің және тастандының кешенді игерушілікті
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - ағаштың макро – және микроскопиялық ерекшеліктерін; - ағаштың химиялық құрамын; - ағаштың физикалық және механикалық қасеттерін; - орман тауарлар классификациясын; - ағаштан жасалған өнім сапасын тауартанулық басқарудың негіздерін жасайды; - ағаштың тұқымын оның сытрқы түріне қарап ажырату; - ағашқа сынақ жүргізу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • - сыртқы түріне қарап, ағаштың түрін анықтай білу; - ағаш негізгі физико – механикалық қасеттерін анықтау; - ағаштың ақауларын анықтау; - стандартқа сүйеніп, ағаштың көлемін, сортын, маркалауды білу;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • - ізденіс және ақпараттарды пайдалану, кәсіби мақсаттың, кәсіби және жеке дамудың тиімді орындалуы үшін қажетті;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - шұғыл түрде пәннің негізгі заңдарын кәсіби қызметте икемдеу; - қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану, математикалық анализдың және модельдеудің әдістерін лабораториялық және эксперименталді зерттеу; - жаңа табыстарды іргелі пайдалану.
Негізгі әдебиет
  • 1 Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. М.: Лесная промышленность, 2006. Учебник для вузов. 2 Бобров В.А. Справочник по деревообработке / Серия "Справочники". –Ростов на Дону: "Феникс", 2003. 3 Б.Н. Уголев. Древесиноведение и лесное товароведение: Учебник для сред. Проф. Образования. М.: Издательский цент «Академия», 2004.-272 с. 4 Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения / Б.Н. Уголев. – М. : МГУЛ, 2007. – 340 с