Автомобильдерді шығару технологиясы мен жөндеу негіздері

Сипаттама: Бұйымдарды жіктеу; автомобиль жасау және автожөндеу зауыттарындағы өндірістік және технологиялық процестің құрылымы; механикалық өңдеу мен құрастырудың нормалануы және дәлдігі; бетінің сапасы; бөлшектердің бетін өңдеудің негізгі әдістері; бөлшектерді дайындау және қалпына келтірудің технологиялық процестерін жобалау; Автомобиль бөлшектерін өңдеудің типтік технологиялық процестері; өндірістік және технологиялық процестерді автоматтандыру

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Келесі бағыттар бойынша білім, білік және практикалық дағды алу: - машина жасау технологиясының негіздері бойынша, атап айтқанда автоқұрастыру; - автомобильдерді жөндеуді ұйымдастыру бойынша; - автомобильдерді жөндеу технологиясы бойынша
Міндет
  • - аз қоғамдық шығындармен автомобильдердің жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында студенттердің автомобильдерді жөндеу технологиясы мен ұйымдастыру саласында теориялық негіздерін құру.; - көлік техникасының мемлекеттік және халықаралық стандарттарымен және оған қойылатын талаптармен танысу; - студенттердің өндіріс технологиясының негіздерін және автомобильдердің қартаю себептерін талдау, техникалық жағдайын дұрыс ұстауға арналған шығындарды қысқарту әдістерін оқып-үйренуі; нормативтік және техникалық құжаттама талаптарына сәйкес; - техникалық шарттарға сәйкес талаптарды қамтамасыз ету үшін ақауларды жоюдың тиімді әдістерін қолдану бойынша студенттердің ғылыми білімін қалыптастыру және курстың негізгі ережелерін тәжірибеде қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Автомобильдерді және олардың құрамдас бөліктерін өндіру технологиясының негіздерін білу және түсіну; жөндеу туралы түсінік; автомобльдерді өндіру мен жөндеудің өндірістік және технологиялық процестерінің мазмұны мен ерекше ерекшеліктері; технологиялық процестер, жабдықтар мен жабдықтар операцияларының құрамы; автомобиль бөлшектері мен агрегаттарын қалпына келтірудің заманауи әдістері.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Шешім қабылдау әдістерін қолдану автокөлік және технологиялық машиналар мен жабдықтардың жұмыс қабілеттілігін қолдау және қалпына келтіру нысандары 2 жаңа материалдар мен құралдарды пайдалана отырып ТР және ТҚК технологияларын пайдалану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Автомобиль бөлшектерін қалпына келтіру тәсілдерін таңдау; автомобиль бөлшектерін қалпына келтірудің және жөндеуден кейін бөлшектерді Құрастырудың технологиялық процестерін жобалау; технологиялық процестер операциясына техникалық уақыт нормаларын анықтау; бөлшектер мен тораптардың ақауын анықтау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Күнделікті кәсіби қызмет пен білімін магистратурада жалғастыру үшін қажетті жаңа арнайы білім алу дағдысын меңгеру 2. Ғылыми зерттеулер жүргізуге және практикалық қызмет етуге мүмкіндік беретін бір шет тілін жоғары деңгейде меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Жаңа білім мен іскерлікті, оның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысты емес жаңа салаларда, әлеуметтік және кәсіби құзыреттілікті дамыту үшін таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану қабілеті
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • 1 Определение производственного и технологического процессов. Основные элементы техпроцесса. Типы производств. Технологичность конструкции и показатели технологичности. 2 Методы получения заготовок. Понятие о припусках на обработку. Понятие точности обработки деталей. 3 Базирование деталей. Выбор баз и их классификация. Качество поверхности детали. 4 Классификация технологических процессов изготовления деталей. Основные этапы проектирования ТП. 5 Разработка технологических операций. Расчет режимов обработки. Техническое нормирование операций. Расчет экономической эффективности техпроцесса изготовления детали. 6 Классификация станочных приспособлений. Элементы станочных приспособлений. 7 Понятие о процессе старения. Предельное состояние автомобилей. Сущность процессов изнашивания, возникновения деформации, коррозии, эрозии, кавитации. 8 Основные источники экономической эффективности ремонта автомобилей. Технологический процесс разборки автомобилей и ее агрегатов. 9 Классификация моечных операций на различных этапах разборочных работ. Сущность процесса обезжиривания деталей. Способы очистки деталей от нагара, накипи, коррозии и т.д. 10 Технология дефектации деталей. Сущность процесса дефектации деталей. Методы определения износа деталей и обнаружения скрытых дефектов. 11 Восстановление деталей пластической деформацией размера, формы и свойства поверхностного слоя деталей. Восстановление размеров и форм деталей механической обработкой. Расчет ремонтных размеров. 12 Восстановление деталей различными видами сварки и наплавки. 13 Восстановлении деталей металлизацией. 14 Восстановление деталей гальваническими покрытиями: хромированием, железнением, никелированием и т.д. 15 Основы технологии комплектовки и сборки узлов и агрегатов. Механизация и автоматизация процессов сборки. Испытание автомобилей после ремонта. Применение средств диагностики при испытании.
Негізгі әдебиет
  • 1 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ. А. Ф. СИНЕЛЬНИКОВ, М.: Академия, 2013 2 Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. - 6-е изд., М.: Академия, 2012. 3 Технология производства и ремонта автомобилей: учеб. пособие/ В. К. Ярошевич, А. С. Савич, В. П. Иванов. Минск: Адукацыя i выхаванне, 2008 г.
Қосымша әдебиеттер
  • 1 Базров Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. М.: Машиностроение, 2005. 2 Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей.- Л., Машиностроение, 1976 3 Справочник технолога авторемонтного производства. Под ред. Малышева Г.А.;М., Транспорт. 1977 г